Gjennom samarbeidet i Trygg trailer får en transportkjøper informasjon om vinterdekk og krav til kjetting, og kan gjøre en enkel sjekk av vogntogene sine.

Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last. 

Hver vinter opplever vi framkommelighetsproblemer og trafikkfarlige situasjoner på grunn av dårlig skodde vogntog. Tiltak som bidrar til bedre vinterutrustning på tunge kjøretøy vil gi gevinster både for bedriften selv og for alle som bruker vegnettet vårt:

  • Økt trafikksikkerhet
  • Bedre framkommelighet vinterstid
  • Kortere/ mer forutsigbar transporttid
  • Økt lønnsomhet
  • Bedre arbeidsvilkår (for sjåførene)

Gjennom deltakelse i Trygg trailer kan en bedrift være med på å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere.

Lurer du på om dette kan være et tiltak for din bedrift?

Har du spørsmål om selve prosjektet kan du kontakte nasjonal koordinator Trine Giskås på .

Bakgrunn for Trygg trailer

Trygg trailer ble i 2017 et nasjonalt tiltak i regi av Statens vegvesen. Trygg trailer er et resultat av et samarbeid som startet vinteren 2010 mellom Statens vegvesen Region nord og Fiske- og havbruksnæringens landsforening (FHL), på initiativ fra bedriften Nova Sea. Fiske- og havbruksnæringen ønsket at ansatte i deres bedrifter skulle få opplæring i å gjennomføre enkle kontroller av kjøretøyene som kom for å hente fisk. Tungbilsjåførene som kom til bedriftene fikk også overlevert informasjon om krav til kjøretøyutrustning vinterstid.

Etter hvert som tiltaket har blitt kjent, har også andre bransjer og bedrifter tatt kontakt med Statens vegvesen og ønsket et liknende samarbeid.

I 2014 ble Trygg trailer etablert som et nasjonalt prosjekt eid av trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet. Prosjektperioden var 2014-2017. Etter evalueringen av prosjektet ble Trygg Trailer et trafikksikkerhetstiltak som Statens vegvesen tilbyr til transportkjøpere.

Trygg trailer