Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Her, på Dårflot langs riksveg 15 i Stryn, sikrar Statens vegvesen endå betre mot skred. Fire firma konkurrerer om oppdraget.

Desse fire har levert tilbod:

Tilbydar: Tilbodssum eklskl. mva:
Lesja Bulldozerlag AS 9.096.461,40
Aurstad Tunnel AS frå Hovdebygda 9.247.690,00
Mesta AS 9.922.948,13
Kveen AS frå Stryn 15.215.300,00

Det har vore fleire hendingar med flaum- og jordskred i området, og Djupesvora er eksponert for både snøskred, sørpeskred og flaumskred.

Difor gjer vi no fleire tiltak for å betra framkomsten og trafikktryggleiken området, som igjen skal bidra til Statens vegvesens nullvisjon for drepne og hardt skadde i trafikken.

Her er området Statens vegvesen no skal sikra betre mot skred langs riksveg 15 ved Dårflot i Stryn. Foto: Statens vegvesen

Dette skal vi gjera

– Vi skal utvida bassenget, slik at det har større kapasitet ved eventuelle skred og ved høg vassføring. Vi skal forlenga kulverten under vegen inn i terrenget, og vi skal montera betongrekkverk mellom elva og vegen, seier byggeleiar Pål-Anders Rindal i Statens vegvesen.

Vi skal også byggja to tilkomstvegar oppe i terrenget, slik at tilkomsten er betre med tanke på oppreinskning ved seinare skred.

Skal gjerast i år

Arbeidet skal gjerast i år.

– Vi tek sikte på å signera kontrakt og koma i gang med arbeidet så snart som mogleg. Fristen for å bli ferdig er 18. november, og ein delfrist på å bli ferdig med skrednetta er 30. september, legg Rindal til.

Vegstykket som no skal få betra skredsikringa, har ein gjennomsnittlegg trafikk på 1.500 køyretøy i døgnet. Dette er dette som vert kalla årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 19 prosent, eller 285, lange køyretøy.

Aktuelt for fylke: Vestland