Tysdag 12. september held Statens vegvesen brannøving i rv. 15 Ospelitunnelen på Strynefjellet.

Frå klokka 17.00-18.00 blir det kolonnekøyring medan Statens vegvesen riggar til og førebur øvinga.

Sjølve øvinga finn stad klokka 18.00-20.00. I dette tidsrommet vert tunnelen stengd.

Rv. 15 Ospelitunnelen på Strynefjellet. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Rv. 15 Ospelitunnelen på Strynefjellet. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

Klokka 20.00-21.00 blir kolonnekøyring medan vi riggar ned og ryddar opp etter øvinga. Etter dette går trafikken som normalt att.

Øvinga skjer i samarbeid med Stryn brannvesen. Også øvrige naudetatar, politi og helse, er inviterte til å delta i beredskapsøvinga.

Trygg tunnel

– Vi har forståing for at stengde tunnelar kan vera krevjande for trafikantane, men det er naudsynt i ein kort periode slik at vi kan få øvd dersom noko skulle skje, seier brannvernleiar Atle Johnny Rygg i Statens vegvesen.

– Det er eit krav i tunnelsikkerheitsforskrifta og for sikkerheitsgodkjenning av tunnelen at vi skal halda slike øvingar. Det viktig å minna om at vi gjer dette nettopp for trafikantane, som ein del av vårt kontinuerlege arbeid, kvar dag, heile året, med å halda tunnelane trygge, legg han til.

– Vegdrift handlar om konsekvens. Vi gjer difor det vi kan for at stengingar, både akutte og planlagde, skal bli så korte som mogleg, understrekar Rygg.

Beredskapsøving i tunnelar er eit døme på ei planlagd og naudsynt stenging.

– Ved å øva saman med nadetatane drillar vi våre rutinar og sørger for at beredskapslinjene er best mogleg førebudd den dagen ein situasjon skulle inntreffa. For å simulera brann i køyretøy nyttar vi røykmaskin for å laga røyk i tunnelen.

Statens vegvesen oppmodar alltid trafikantar til å sjekka 175.no før dei skal ut og reisa. Her finn ein til ei kvar tid oppdatert informasjon om situasjonen på alle landets vegar.

Tunnelen er 45 år gammal

Strynefjellet har tre tunnelar. 2.549 meter lange Ospeli er den nedste av desse. Det var Kong Olav V som 17. oktober 1978 opna han.

I dag køyrer det i gjennomsnitt 1.035 køyretøy dagleg gjennom tunnelen. Det er dette som vert kalla årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 23 prosent, eller 238, lange køyretøy (tungtrafikk).

Omkøyring medan øvinga finn stad, er via Gamle Strynefjellsvegen.

Samfunnsberedskap

Statens vegvesen er en del av den totale samfunnsberedskapen. Å førebu seg på andre situasjonar enn kvardagen er ein sentral del av dette.

– Derfor held Statens vegvesen øvingar som dette, noko som er ein av viktig del av vårt  kontinuerlege arbeid med å syta for eit effektivt, trygt og framkommeleg vegnett, avsluttar Rygg.

Kontaktperson: Atle Johnny Rygg, e-post atle.rygg@vegvesen.no, telefon 41404030