Du kan klage på vedtak fra Statens vegvesen hvis du mener at et vedtak ikke er riktig.

Du sender klagen til oss. Vi vurderer klagen din, og hvis vi ikke er enige sender vi den videre til Vegdirektoratet, som vurderer saken på nytt.

Det er Vegdirektoratet som er klageinstans for de fleste vedtak som blir fattet av Statens vegvesen. Hvis Vegdirektoratet ikke er klageinstans for din sak, står dette i vedtaket.

Slik klager du

Du kan sende klagen på epost til eller med post til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Merk klagen med saksnummeret som du finner øverst på vedtaksbrevet.

I klagen bør du skrive

-          hvorfor du mener at vedtaket er feil

-          hva du mener at vedtaket skal endres til

-          eventuelle andre opplysninger som vi kan trenge for å behandle klagen

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.

I enkelte tilfeller kan vi behandle klagen selv om klagefristen har gått ut. Dette kan være aktuelt hvis du ikke kan lastes for å ha klaget etter fristen, eller hvis det er en spesiell grunn til at klagen burde behandles.

Du kan se dokumentene i saken

Hvis du er part i saken har du som hovedregel rett til å se dokumentene som hører til saken.

Ønsker du å se dokumentene kan du kontakte oss på e-post eller brev, se adresse over.

Du kan utsette å gjennomføre vedtaket

Vanligvis kan vi gjennomføre et vedtak med en gang. Du kan søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.

Du kan få dekket kostnadene ved klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fri rettshjelp. Det er vanligvis noen inntekts- og formuesgrenser for å få disse utgiftene dekket. Du kan finne mer informasjon om dette på Statsforvalteren sine nettsider eller ved å kontakte en advokat.

Hvis vedtaket blir endret til din fordel, kan du søke Statens vegvesen om å få dekket vesentlige kostnader du har hatt for å få endret vedtaket.

Reglene om klagerett står i forvaltningsloven

·       Reglene om klagerett finner du i forvaltningsloven kapittel VI.

·       Retten til å se sakens dokumenter står i forvaltningsloven §§ 18 til 21.

·       Det står om muligheten for å få dekket sakskostnader i forvaltningsloven § 36.