Statens vegvesen har omfattende internasjonal virksomhet.

Målene med vår internasjonale virksomhet er at den skal

 • tilføre oss ny kunnskap som skal styrke den faglige utviklingen i organisasjonen
 • gi bedre samordning av grensekryssende planer, prosjekter og transporter i Norden og nordområdene
 • bidra til regelutvikling innen vei- og veitrafikkområdet i Norge gjennom å påvirke og å oppfylle forpliktelser om å implementere EU-regelverk innenfor rammen av EØS-avtalen 

Deltakelse i internasjonale organisasjoner

Statens vegvesen deltar i tre tverrfaglige organisasjoner:

 • Nordisk veiforum
 • Conference of European Directors of Roads
 • World Road Association

I tillegg til de tverrfaglige organisasjonene deltar vi i fagspesifikke fora når vi er tjent med det.

Forskning og utvikling

Nasjonale satsingsområder innen forskning og utvikling (FoU) skal styrkes gjennom deltakelse i internasjonale FoU-fora.

Statens vegvesen er blant annet med i

 • NordFoU
 • CEDRs Transnational Research Programme
 • Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL)
 • OECDs International Transport Forum
 • ulike forskningsprogram i regi av EU

Deltakelse i europeiske FoU-fora gir samtidig tilgang til forskning og utviklingsmiljøer og -resultater i USA.

Grensekryssende prosjekter og transporter

Nordiske transportetater (vei og bane) har et samarbeid om grensekryssende planer, prosjekter og transporter. I tillegg til å samarbeide om enkeltprosjekter/-strekninger fokuserer de på strategiske valg og prioriteringer i arbeidet med nasjonale transportplaner for å samordne planer og budsjetter.

Barents Euro-Arctic Pan-European Transport Area (BEATA) skal ivareta transportsamarbeidet i Barentsregionen, og Statens vegvesen bistår Samferdselsdepartementet med å ivareta norske interesser. Som en del av BEATA har de fire landene utarbeidet Joint Barents Transport Plan. Intensjonen er å innarbeide denne i Nasjonal transportplan.

Overnasjonal regelutvikling i Europa og forpliktelser som følger av EØS-avtalen

EØS-avtalen forplikter Norge til å følge EU-regelverk. Statens vegvesen skal tilpasse sitt arbeid til Samferdselsdepartementets EØS-strategi og halvårlige arbeidsprogrammer for EØS-saker. Vi skal ha oversikt over initiativ i EU som berører og kan ha innflytelse på våre ansvarsområder. Deltakelse i komiteer og arbeidsgrupper for å påvirke regelverksutvikling skjer i samråd med departementet. Vi skal videre følge opp forpliktelser til informasjon om og gjennomføring av vedtatte direktiver og policyer.

EU-relatert arbeid skjer også gjennom deltakelse i FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) og i den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN). Bruk av standarder er i prinsippet basert på frivillighet, men EU-retten fører i visse tilfeller til at anvendelse av internasjonale standarder kan bli obligatorisk.

Gå videre