Veitrafikksentralene er Statens vegvesens operative enhet for å ivareta trafikkstyring og trafikkinformasjon på europa-, riks- og fylkesveiene.

Bilde fra veitrafikksentral
Bilde fra Vegtrafikksentralen midt. Foto: Statens vegvesen

Veitrafikksentralene har som oppgave å overvåke og styre veitrafikken for statlige og fylkeskommunale veier, og varsle om hendelser og informere om status på veinettet. Oppgavene omfatter både normalsituasjonen, avvikssituasjoner og uønskede hendelser, samt planlagte og akutte situasjoner.

Arbeidet gjøres på vegne av veieiere/veiforvaltere i Statens vegvesen, fylkeskommuner, Nye veier og OPS-selskaper (offentlig privat samarbeid).

Ansvar og roller

Politiet har det overordnede ansvaret for trafikkregulering når hendelser oppstår. Både veieiere og politiet har myndighet til å stenge en vei og omdirigere trafikken hvis dette er nødvendig i forbindelse med en hendelse.

Veitrafikksentralene har gjennom fattet vedtak delegert myndighet fra veieiere til å iverksette trafikkregulering i tunneler og på enkelte motorveianlegg. Dette er beskrevet av veieierne i beredskapsplaner og trafikkstyringsplaner. Veitrafikksentralene skal være involvert i utarbeidelsen av disse planene.

De ulike veieiere har det totale sikkerhetsmessige, tekniske og økonomiske ansvar for utstyr og innretninger på og langs veier i trafikkstyringsanlegg som veieier eier. De har også ansvar for å drifte og vedlikeholde dette utstyret fram til avtalt grensesnitt med veitrafikksentralene.

Veitrafikksentralene har på sin side ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet, sikring av fagsystemer og intern kommunikasjonsinfrastruktur. Disse forhold er regulert gjennom avtaler med de ulike veieierne. I tillegg har veitrafikksentralene ansvar for sikring av veitrafikksentrallokasjoner og de innretninger som står der. 

Bemannet døgnet rundt hele året

Det er fem veitrafikksentraler i Norge som betjener hvert sitt geografiske område. 

Veitrafikksentralene har bred kompetanse innenfor sitt ansvarsområde. Dette omfatter blant annet beredskap, operativ ledelse og administrasjon samt teknisk innenfor trafikkstyringssystemer.

Veitrafikksentralene er bemannet døgnet rundt, hele året, av trafikkoperatører. De har gjennomgått et internt opplæringsprogram, trafikkoperatørstudiet, som gir autorisasjon etter to år. Trafikkoperatørene har bred kompetanse innen beredskap, operativ ledelse og administrasjon, samt teknisk kompetanse om trafikkstyringssystemer.

Veitrafikksentralenes oppgaver

Veitrafikksentralene skal overvåke veinettet, gi trafikkinformasjon til publikum og håndtere henvendelser på veiene. En hendelse defineres som «en hendelse eller situasjon på eller langs veien, som påvirker trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller en forhøyet ulykkesrisiko» (Kilde: R611 Trafikkberedskap).

Oppgavene kan deles i fire kategorier/faser

 1. Overvåke og oppdage forhold som kan medføre behov for tiltak
 2. Verifisere hendelsen
 3. Iverksette tiltak
 4. Dele trafikkinformasjon

Overvåke og oppdage forhold som kan medføre behov for tiltak

VTS skal overvåke veinettet for å ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet. Dette omfatter veitrafikken og veiens nærmeste omgivelser.

Oppgavene består i å motta

 • sikkerhetskritiske alarmer fra tunneler og trafikkstyringsanlegg
 • samtaler fra SOS-telefoner fra tunnel
 • informasjon om planlagte og uforutsette hendelser fra politi og redningsetater, publikum, veieiere/entreprenører/fergeselskap og andre samarbeidspartnere som for eksempel media og bilbergere

1. Veitrafikksentralene og tunnelsikkerhet

Tunnelsikkerhetsforskriften sier at undersjøiske tunneler og tunneler med lengde over 500 meter er definert som særskilte brannobjekter, og skal være knyttet opp mot en kontrollsentral. I disse tunnelene har VTS overvåkning og styring av sikkerhetsutrustning. Dette omfatter å overvåke alarmer fra disse systemene for å oppdage trafikkhendelser eller feil på sikkerhetsutstyr.

Disse systemene brukes for å overvåke veinettet:

 • trafikkstyringsystemer (SCADA-system) for å overvåke alarmer og styre blant annet bommer, skilt og ventilasjon
 • kamera (ITV) og automatisk hendelsesdeteksjon (AID) i de mest risikoutsatte tunnelene
 • SOS-telefoner – mottak av nødtelefoner

Det pågår jevnlig vedlikehold og testing av disse systemene. Veitrafikksentralene bistår i å teste ved å nattstenge tunneler og å motta testsamtaler og testalarmer.

2. Verifisere hendelser

En trafikkoperatør må vurdere om en innmeldt hendelse er reell før trafikkmeldingen blir publisert. Til dette brukes for eksempel kamera, overvåkningsutstyr, samtaler med innringere, politi, entreprenør eller nettsøk.

3. Iverksette tiltak

Veitrafikksentralene iverksetter tiltak innen trafikkstyring og ved å varsle, informere og samhandle med blant annet nødetater, veieiere, og bilbergere.

På høyt trafikkerte veier og tunneler er trafikkstyringsanlegg knyttet til veitrafikksentralene.

I dette ligger

 • stenging og regulering av kjørefeltbruk
 • stenging av vei med etablering av omkjøringsvisning
 • toveisregulering i ett løp på flerfeltsveier
 • nedskilting av fart ved bruk av variable fartsgrenser
 • tilfartskontroll og køvarsling

Samarbeid og samhandling med nødetatenes operasjonssentraler står sentralt i hendelseshåndteringen. Veitrafikksentralene varsler andre aktører ved hendelser. Entreprenørene og politiet er de vi oftest varsler og samhandler med. Ved mer alvorlige hendelser varsles i tillegg andre nødetater, byggherre og, ved de alvorligste, også ledelse hos veieier og Statens vegvesen.

Varsling og samhandling

Drift og vedlikehold av veinettet utføres av driftsentreprenører og elektroentrepre­nører som har avtale med veieier.

Veitrafikksentralene har oppdaterte oversikter med kontaktinfor­masjon om entreprenører, byggherreorganisasjon, ledelse og andre ressurser for å håndtere hendelser på og langs vei hele døgnet.

4. Dele trafikkinformasjon

Forutsigbar reisetid er viktig for brukerne, både publikum og næringstransport. Statens vegvesen skal ha full oversikt over tilstanden på veinettet, og våre trafikkmeldinger skal være pålitelige og oppdaterte i sanntid i våre kanaler.

Dette gjøres ved

Prioritering av oppgaver ved stor pågang

Det kan være travelt på veitrafikksentralene når det er uvær, dårlig føre, ved trafikkproblemer og når det skjer alvorlige hendelser.

Ved stor pågang prioriteres oppgavene i denne rekkefølgen:

 1. Oppgaver for å sikre liv, helse og miljø skal gjøres umiddelbart.
 2. Oppgaver for å sikre fremkommelighet og materielle verdier skal gjøre så raskt som mulig.
 3. Oppgaver som ikke er tidskritiske i forhold til de overnevnte, utføres deretter.

Denne føringen betyr at mindre viktige oppgaver kan bli prioritert bort i hektiske perioder.

Sist oppdatert: