Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tidlig involvering, sterkere forankring og forpliktende avtaler mellom alle involverte er suksessfaktorer for bedre sentrumsprosjekter viser studie.

Dette er konklusjonen i en ny forstudie som har til formål å belyse strategier og tiltak for bedre prosjektgjennomføring for byggeprosjekter i byer. Rapporten er bestilt av Statens vegvesen og utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Inventura, Asplan Viak og Statens vegvesen.

– Utgangspunktet for rapporten var overskridelser i bypakken i Bergen. Vi ønsket å se på årsakene til dette, og hvilke nødvendige forbedringer vi kunne gjøre for å oppnå en raskere realisering og gjennomføring av disse sentrumsprosjektene, forteller Siri Korpelin Bernås, prosjektleder Byvekstavtalen Bergen.

Sentrumsprosjekt som Olav Kyrresgate i Bergen har mange involverte parter. Foto: Knut Eidsnes, Statens vegvesen

Prosjektgjennomføringen har forbedringspotensial

Vegvesenet gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter i sentrum og i sentrumsnære områder i Bergen. Prosjektene varierer naturlig i type, størrelse og kompleksitet. Studien belyser at dagens gjennomføringsmodell for disse prosjektene har et forbedringspotensial.

– Resultatene fra studien viser konkret at både større grad av forpliktelse og tidlig involvering fra alle parter vil bidra positivt, sammen med flere andre tiltak og forbedringer. Alle ønsker mer effektive og gode prosesser slik at prosjektene kan realiseres raskere bedre enn i dag, sier Bernås.

Forstudien viser at alle aktuelle interessenter kan, og vil bidra med tiltak som sikrer en forbedret gjennomføringsmodell hvis de systematisk inkluderes og forpliktes fra planleggingsfase, via prosjektering og anskaffelse til gjennomføringsfase. Studien viser videre at det noen ganger er enkle tiltak som skal til mens det på andre områder er mer komplekse problemstillinger som må løses.

Mer dialog - tidligere

Rapporten belyser nettopp, at mange av dagens utfordringer handler om dialog og samarbeidsform. Dette gjelder særlig involvering av alle interessenter i tidlige faser av prosjektene. Studien identifiserer strategier og tiltak som vil gi ønsket effekt med bedre prosjektgjennomføring på tid, kostnad og kvalitet.

– Konsekvensene av for lite dialog og forpliktende avtaler mellom alle parter tidlig i prosjektet kommer ofte ikke til syne før senere, når arbeidet er i gang. Da kommer utfordringer som det ikke er tatt høyde for i kontraktene, og skaper unødvendig konflikt, forsinkelser og kostnadsøkninger, forteller Bernås.

Vi må bli bedre sammen

Som et resultat av forstudien utvikles nå en pilot. Intervjuer som er gjennomført og funn i undersøkelser fører til både større og mindre endringer både hos Vegvesenet selv og i samspillet med partene. Flere ulike tiltak vil prøves ut i piloten. Noen vil kunne iverksettes straks mens andre krever høy innsats over tid for å gi effekt.

– Konklusjonen er jo at vi selv må bli bedre i vårt samspill og nå får vi en «verktøykasse» som vil bidra til dette. Dette vil også innebære at alle andre aktørene og berørte parter vi samarbeider med også må bidra mer forpliktende enn i dag og jeg håper dette blir sett på som positivt, understreker Bernås.

Pilotprosjekt

– Vi har alt å vinne på å iverksette dette raskt og har plukket ut to pilotprosjekter for utprøving av den nye strategien og hovedtiltakene fra studien, forteller Bernås.

• E39 Sykkelveg Bradbenken-Sandvikstorget og
• E39 Sykkelstamveg Nesttun-Skjold

Det er viktig å presisere at denne forstudien bare er starten på arbeidet med kontinuerlig forbedring av gjennomføringsmodellen til Statens vegvesen.

Kontaktpersoner

Siri Korpelin Bernås
Prosjektleder Byvekstavtalen bergen
Epost:
Tlf: 91 84 67 21

Pressevakt Utbygging, Statens vegvesen
Epost: