Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Reisevaneundersøkelsen 2020 viser at det var færre daglige reiser pr person enn tidligere år. Den største reduksjonen var i kollektivtransporten.

I 2020 ble det rapportert 2,4 daglige reiser pr person, en reduksjon fra 2,8 i 2018/2019. Dette er vesentlig færre enn tidligere år. 2020 var et spesielt år med koronapandemi, og mye av reduksjonen i antall reiser kan tilskrives dette. Likevel fremkommer det en synkende trend i daglige reiser fra 2009 til 2020.

Størst endring i kollektivtransporten

– Den største endringen ser vi i kollektivtransporten, der andelen reiser sank fra 11 prosent i 2018/2019 til 8 prosent i 2020. Dette er nok et resultat av at store deler av 2020 var preget av koronatiltak og hjemmekontor, sier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

I 2020 er det 56 prosent som vurderer tilgangen til kollektivtransport som svært god eller god, mens 32 prosent mener at den er dårlig eller svært dårlig. 13 prosent synes tilgangen til kollektivtransport er middels god.

Over halvparten av alle reiser skjer med bil

I 2020 skjer over halvparten av alle reiser som bilfører (54 prosent), mens de færreste oppgir sykkel som reisemiddel (4 prosent). Så følger 23 prosent reiser til fots, 10 prosent som bilpassasjer og 8 prosent med kollektivtransport.

Økning i handel- og servicereiser

Flest reiser er tilknyttet handel eller service i 2020 (32 prosent). Sammenlignet med 2018/19 er det en økning i andelen handel- og servicereiser på 4 prosentpoeng.

Arbeidsreiser ligger relativt stabilt med en nedgang på 2 prosentpoeng fra 21 prosent i 2018/2019 til 19 prosent i 2020.

84 prosent disponerer bil

I 2020 oppgir 84 prosent at de disponerer bil. Gjennom alle reisevaneundersøkelser fra 1992-2020 har andelen ligget relativt stabilt, mellom 84 og 88 prosent.

Helt siden 1992 er det flest som oppgir at de har 1 bil. Fra 2001 til 2009 øker andelen som disponerer 2 biler. Fra 2009 til 2020 er det en svakt økende trend å disponere 3 eller flere biler, og en fallende trend å ha 2 biler.  

I 2020 oppgir 90 prosent blant dem over 18 år at de har førerkort for bil. Fra 1992 til 2013/2014 har det vært en stigende trend i andel med førerkort, som så har stabilisert seg frem til 2020.

Tilleggsutvalg for byene kommer i 2022

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2020 (RVU 2020) svarte nesten 40 000 trafikanter på spørsmål om sine reisevaner. Undersøkelsen består av et landsdekkende nasjonalt utvalg og flere lokale tilleggsutvalg. Tilleggsutvalg for de store byområdene kommer på nyåret 2022.

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2020 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene er å kartlegge og analysere befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, og blir blant annet brukt i arbeidet med stortingsmeldinger og Nasjonal Transportplan (NTP), lokal og regional areal- og transportplanlegging, analyser av konkurranseflater og markedsandeler og prognoser.

Kontakt:

Oskar Kleven, Sjefingeniør i Statens vegvesen

Tel:: 416 32 148

Bente Tovik, Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen

Tel: 901 52 450

Kollektivtrafikk, busser og biler
Den største endringen ser vi i kollektivtransporten, der andelen reiser sank fra 11 prosent i 2018/2019 til 8 prosent i 2020. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen