Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Bane NOR leder et operativt samarbeidsforum for offentlige oppdragsgivere i kampen mot useriøse aktører i anleggsbransjen.

Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 2021, er tiltak 16 basert på innspill fra blant andre Statens vegvesen. Tiltaket heter: «Etatenes samarbeid for å forhindre arbeidslivskriminalitet i samferdselssektoren».

Samferdselsdepartementet er ansvarlig for oppfølgingen av tiltaket, og departementet har besluttet at dette skal være et landsdekkende operativt samarbeidsforum som ledes av Statens vegvesen og Bane NOR.

Operativt formål

Forumet består i dag av Statens vegvesen, alle fylkeskommunene, Bane NOR, Nye Veier, Avinor, Statnett, Statkraft, Oslo kommune og Sporveien (med mulighet for å ta inn flere aktuelle offentlige oppdragsgivere). Oppstartsmøtet fant sted i Bane NORs lokaler i Oslo sentrum 14. september 2021 , og møtet ble innledet av vegdirektør Ingrid Hovland og konserndirektør Gorm Frimannslund. Målet var å bli kjent og kartlegge de forskjellige etatenes kompetanse og ressursbruk i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Sett fra Vegvesenets ståsted er vi veldig for regjeringens arbeid her, og vi skal jobbe hardt for at Samarbeidsforumet vil være en positiv bidragsyter. Per Herman Pedersen

De to påfølgende møtene i desember 2021 og februar 2022, har hatt fokus på kompetanseheving, mens det langsiktige målet er et operativt samarbeid hvor deltakerne i forumet sikter på å benytte kontaktnettverket til å jobbe operativt med saker på tvers av etatene, for eksempel gjennom felles kontrollaksjoner. I tillegg vil informasjonsdeling internt i forumet og etatene imellom om aktuelle aktører og modus være den viktigste forutsetningen for et velfungerende samarbeid.

Økt oppmerksomhet hos Samferdselsdepartementet

På nylig avholdt møte 15. februar, deltok blant annet statssekretær Mette Gundersen fra Samferdselsdepartementet. Det er ingen tvil om at kampen mot a-krim har et høyt fokus i Hurdalplattformen, og Samferdselsdepartementet har også satt dette på dagsordenen.

Statssekretær Mette Gundersen
Statssekretær Mette Gundersen fra Samferdselsdepartementet deltok på møtet i februar. Foto: Per Herman Pedersen

Gundersen var opptatt av det nyoppstartede arbeidet med «Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv» og snakket om at regjeringen vil bygge videre på trepartssamarbeidet, ha et økt fokus på bygge- og renholdsnæringen, og utvikle en handlingsplan innen samferdsel mot sosial dumping i transportsektoren. Av konkrete handlinger ble tilsyn og kontroll på arbeidsplasser nevnt - samt forbedringer av regelverk og styrking av informasjonsutveksling. I tillegg ønsket Gundersen innspill særskilt til Norgesmodellen og handlingsplan mot sosial dumping.

Per Herman Pedersen leder Krim i Fellesfunksjoner.
Per Herman Pedersen leder Krim i Fellesfunksjoner. Foto: Anne Marie Storli

– Deres deltakelse understreker regjeringens satsning på arbeid for et seriøst arbeidsliv, og det var ekstra hyggelig at de hadde satt av god tid til oss denne dagen slik at det ble tid til konkrete innspill fra deltakerne i salen, sier Per Herman Pedersen, leder av Krim.

Statens vegvesen vil i samråd med Bane NOR ta initiativ til å opprette et landsdekkende samarbeidsforum mot arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen. Tiltaket skal fremme mulighetene for erfaringsutveksling og oppfølging av kriminalitet i sektoren. Når det er ulike innkjøpere og byggherrer innenfor kontraktene for utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur kan det oppstå utfordringer knyttet til manglende samordning, informasjonsdeling, kapasitet og kompetanse. Dette kan føre til økt risiko for kriminalitet og utnyttelse av arbeidstakere.

 

Etatenes samarbeid for å forhindre arbeidslivskriminalitet i samferdselssektoren

Statens vegvesen vil i samråd med Bane NOR ta initiativ til å opprette et landsdekkende samarbeidsforum mot arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen. Tiltaket skal fremme mulighetene for erfaringsutveksling og oppfølging av kriminalitet i sektoren. Når det er ulike innkjøpere og byggherrer innenfor kontraktene for utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur kan det oppstå utfordringer knyttet til manglende samordning, informasjonsdeling, kapasitet og kompetanse. Dette kan føre til økt risiko for kriminalitet og utnyttelse av arbeidstakere.

Offentlige virksomheter har plikt til å stille krav til bruk av lærlinger i kontrakter. Bane NOR har spisset dette kravet, slik at syv prosent av arbeidet innen bygg– og anleggsfagene knyttet til jernbane skal utføres av lærlinger. For å bistå sine leverandører til å oppfylle kravet, vurderer Bane NOR å utvikle veiledninger og verktøy rettet mot byggherrer og leverandører, inkludert egne veiledninger for hvordan man kan vurdere lærlingeordninger hos utenlandske virksomheter. Bane NOR vurderer også å utvikle et felles obligatorisk opplæringsopplegg rettet mot byggherrer i denne bransjen knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Byggherrene skal videreføre opplæringen over for sine underleverandører, og opplæringen skal dokumenteres.