Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

På leverandørkonferansen for nullutslippsmaskiner fikk Norges største leverandører presentere sine ideer for fremtidens STORE utslippsfrie anleggsmaskiner.

Vertskap for leverandørkonferansen (13. mai) var Statens vegvesen, Nye Veier AS, Bane NOR og Oslo kommune - under messen Vei og anlegg 2022 på Lillestrøm. 

Gruppebilde av deltakere- vertskap for leverandørkonferansen
Godt fornøyde med bidragene under Leverandørkonferansen. Fra venstre: Birger Steffensen (assisterende utbyggingsdirektør, Bane NOR), Gina Ytteborg, (Statens vegvesen), Kjell Inge Davik (utbyggingsdirektør, Statens vegvesen), Gry Dahl (seksjonssjef sikkerhet og miljø, Fornebubanen, Oslo kommune), John Atle Haugland (Statens vegvesen), Maarten Lohne van der Eynden (fagansvarlig bærekraft, Nye veier AS) og Per Fjeldal (Statens vegvesen). (Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen)

Fikk presentert mange gode ideer og tanker

– Vi inviterte bransjen til konferansen for å dele sine ideer med oss, dersom vi skal oppnå målet om å halvere klimagassutslippene fra anleggsvirksomheten vår innen 2030 krever det et felles løft av byggherrene og entreprenørene og leverandørene. Dette får vi ikke til uten å benytte en stor andel utslippsfrie maskiner, sier Per Fjeldal, klimarådgiver i Utbyggingsdivisjonen og koordinator for leverandørkonferansen.

– Bestillingen fra regjeringen er at vi skal bruke krav i offentlige anskaffelser enda mer aktivt som et virkemiddel, men før vi kan stille krav må vi vite hva som er handlingsrommet, altså hva bransjen kan levere. Det var utgangspunktet for konferansen, sier han.  

Leverandørkonferansen markerte starten på en markedsdialog med oppfølgende 1:1-møter med leverandører, der mulige konsepter kan presenteres nærmere.

– Vi fikk presentert mange gode løsningsforslag, og min oppfatning er at bransjen er motivert og «fremme i skoen» med tanke på å utvikle innovative løsninger for fremtidens utslippsfrie anleggsmaskiner, sier Fjeldal.

«Lavutslippstoget» går nå, ikke bli stående igjen på perrongen!

– Det var viktig for oss å få frem våre behov, samtidig som vi var lydhøre for innspill fra bransjen og leverandørene, poengterer Fjeldal. Han forteller at et felles budskap fra oppdragsgiverne og mange av byggherrene var et de har sammenfallende mål, og at det vil bli stilt krav om nullutslippsløsninger når teknologien blir tilgjengelig. Pilotprosjekter er viktige for å teste ut ny teknologi, i samarbeid med bransjen.

– Vi ga bransjen en veldig klar oppfordring om å sikre seg en plass i markedet og foreta investeringer i nullutslippsmaskiner tidlig, samtidig som vi uttrykte et felles ønske om å få informasjon om mulige teknologiske løsninger og innspill om hva som «må til» av virkemidler for at utviklingen skal kunne skyte fart. Vi har hastverk om vi skal nå målene våre, det er nå «lavutslippstoget» går!

Statens vegvesen vil være en pådriver

– Vegvesenet vil bruke offentlige anskaffelser som drivkraft for utvikling og implementering av nullutslippsteknologi, sa John Atle Haugland, som er avdelingsdirektør, kontrakt og marked, i Statens vegvesens Utbyggingsdivisjon.

– Vi har en stor portefølje med nye prosjekter i årene som kommer, og utbyggingsporteføljen har siden 2020 hatt klare klimakrav. Klima har vært et viktig kriterium både i tildeling av kontrakter, og i gjennomføring av prosjekter, verktøykassen vår med virkemidler skal videreutvikles, fastslo Haugland.

Haugland presenterte noen av de viktigste grepene fremover:

 • miljøpolicy
 • oppstart av flere nye pilotprosjekter for fossilfri anleggsdrift
 • etablering og implementering av prosjektet «KlimaDigital»
 • miljøsertifisering av Utbyggingsdivisjonen i Vegvesenet
 • ny teknologi som tildelingskriterium i store totalentrepriser

Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen benyttet anledningen til å påpeke at han er godt fornøyd med at tettere dialog med bransjen de siste par årene allerede har gitt gode resultater.

Davik sa at utviklingen med små utslippsfrie anleggsmaskiner er godt i gang, men at nå står de store anleggsmaskinene for tur. Han understreket at her er det store muligheter, for disse maskinene vil bli etterspurt.

Statens vegvesen jobber for følgende:

 • 2025: nullutslippsløsninger tilgjengelig i alle vektklasser
 • 2027: kun utslippsfrie maskiner i kravspesifikasjonen
 • 2030: 50 % kutt er nådd med god margin – som også er etatens toppmål
 • 2033: alle anlegg er utslippsfrie eller på biogass

– Hvis vi skal nå målene krever det mye av både oss som oppdragsgiver, men også av bransjen.

Dersom Statens vegvesen skal kunne stille krav til utslippsfrie anleggsmaskiner i alle kontrakter innen 2027 krever det at slike maskiner faktisk finnes i markedet. Vi er godt i gang, men vi få opp farten, understreket Davik.

Stor interesse og gode innlegg

Omkring 150 deltakere på leverandørkonferansen fikk høre innlegg fra oppdragsgiverne så vel som fra bransjen som respons på utfordringen om å realisere betydelige kutt i de direkte utslippene på anleggsplassene mot 2030.

–Maskinleverandørene hadde en nøkkelrolle under denne konferansen. Det er de som bygger de maskinene som entreprenørene bruker. Innleggene vi fikk høre vitner om at det er mange initiativer på gang – alt fra gruvemaskiner som kan benyttes med mindre ombygginger til spesialmaskiner til tunnel, til hybride løsninger med både kabel og batteri., forteller Fjeldal. Han legger til at presentasjoner fra flere entreprenører også ga tilslutning til arbeidet med det grønne skiftet i anleggssektoren, men at de ønsker drahjelp fra byggherrekrav i konkurransegrunnlag og kontrakter. Han fremhever at presentasjoner av løsninger knyttet til kraftforsyning og hydrogen var spesielt interessante, og at innlegg fra aktører som fokuserte på sprengningssikkerhet og støtteordninger også var interessante.

– Jeg ønsker å uttrykke takk til alle som holdt innlegg for oss, nå ser vi frem til fortsettelsen, sier Fjeldal.

– Vi skal holde 1:1-samtaler med aktuelle leverandører i tiden som kommer. Samtalene vil gi oss nyttig kunnskap for å vite hva som er mulig å oppnå, det vil gjøre det enklere for oss i neste runde å vite hva slags krav vi kan stille i våre utlysninger. Det er viktig for oss å vite hvor offensive krav vi kan stille uten å risikere å ikke få tilbydere, avslutter han.

Følgende firma holdt innlegg på Leverandørkonferansen

Maskinleverandører:

 • Agder Gruppen AS
 • AMV AS/Elcavator AS
 • Applied Autonomy AS
 • Epiroc AS
 • Nasta AS
 • Nullutslipp AS
 • Pon Equipment AS
 • Rosendal Maskin AS

Entreprenører:

 • Gjermundshaug Gruppen AS
 • Hæhre Entreprenør AS
 • Implenia AS
 • NCC Norge AS
 • Skanska Norge AS
 • Veidekke

I kategorien “andre”:

 • Statkraft AS
 • Applied Autonomy AS
 • Avinor
 • Bodø kommune
 • Center for offentlig privat innovation
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Ditio AS
 • Effera AS
 • Enova
 • Eviny Elektrifisering
 • Excess Engineering AS
 • Miljødirektoratet
 • Napop AS
 • Nasta Utleie AS
 • Norconsult AS
 • Nordic Booster
 • Norsk forening for fjellsprengningsteknikk
 • Ohmia Construction AS
 • Sentralregisteret
 • SINTEF
 • Sweco Norge AS
 • Titania AS
 • Tom Wilhelmsen AS
 • Vaksdal Næringsselskap AS
 • Vital infrastruktur arena
 • ZERO