Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegdirektøren vil kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket for veibygging.

Statens vegvesen Vegdirektoratet har i dag sendt brev til departementet om endringer i veinormalene.

– Vi skal gjenbruke det vi har og bygge nytt der vi må. Statens vegvesen vil ha mest mulig ut av ressursene, og dermed bygge med et så lite fotavtrykk som mulig, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Våre forslag innebærer å kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket.  Derfor har vi sendt over et forslag til Samferdselsdepartementet der veinormalene åpner for at motorveier kan bygges også for 90 km/t og 100 km/t, sier vegdirektøren.

Fleksibilitet gir lavere kostnader

Veibyggere bør ha større fleksibilitet i valg av veistandard. Det vil bidra til mer gjenbruk av gammel vei når det bygges nytt. Gjenbruk av eksisterende veilinje har ulemper mens veien bygges, men vil i mange tilfeller redusere terrenginngrepene. Det er også et bidrag til å redusere kostnader og gi økt bærekraft. Det er i de enkelte prosjektene det kan gjøres gode valg som ivaretar dette.

Har tatt ned kostnader med 50 mrd. kr

Statens vegvesen er opptatt av kostnader. I forarbeidet til Nasjonal transportplan, som ble lagt fram i fjor vår, reduserte Vegvesenet kostnadene med 50 milliarder kroner, eller om lag 17 prosent. Dette gir større nytte for de som bruker veien og for samfunnet som helhet.

Trafikksikkerhet

En ny vei må alltid bygges med høy trafikksikkerhetsstandard, og det skal tas hensyn til at strekninger bør ha en sammenhengende standard. Det er lite gunstig for trafikanten med for mange vekslinger mellom to- og firefeltsveier.

Bedre tilpasset terrenget

Motorveier med 110 km/t må ha en rettere linjeføring enn veier med lavere fartsgrense. En vei som bygges for 90 km/t og 100 km/t kan enklere tilpasses terrenget.  En slik vei er ikke nødvendigvis smalere, men gir bedre muligheter for å spare viktige naturområder, påpeker Vegvesenet.

Det fremgår av utredningen at en tofelts vei med forbikjøringsfelt vil ha god kapasitet og sikkerhet med en trafikk opptil 15.000 biler i døgnet. En slik vei bygges for 90 km/t.

Dette er de konkrete endringene

 • To/trefelts veg kan planlegges med trafikk opptil 15.000 biler i døgnet (i dag 12.000)
 • Motorvei med full bredde kan bygges fra 15.000 og oppover (nå 12.000)
 • Nedre grense for smal firefelts vei heves fra 6000 til 8000 biler i døgnet. Dette er under forutsetning av god samfunnsøkonomi. Normalområdet for smal firefelts vei er 12.000 til 20 000 biler i døgnet.
 • Firefelts motorveg kan bygges for 90, 100 og 110 km/t (i dag planlegges det kun for 110 km/t)

Illustrasjon av innslagspunkt for de ulike veiklassene:

Illustrasjon innslagspunkt veiklasser

FAKTA

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen fikk i oppdrag å vurdere endringer i veinormalene for motorveier for å oppnå:

 • Kostnadsreduksjon og en mer effektiv gjennomføring av veiporteføljen i NTP
 • Reduserte klimagassutslipp og naturinngrep
 • Økt fleksibilitet for utbygger og en bedre verktøykasse for prosjektene
 • Færre drepte og hardt skadde

Dette er vegnormalene

Vegnormalene er et styringsverktøy som gir krav til utforming og dimensjonering av alle offentlige veier. https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/vegnormalene/

Riksveiene i Norge

Riksveiene og europaveiene i Norge har en utstrekning på 10.500 km. Norge har:

 • 355 km motorvei med fartsgrense 110 km/t
 • 306 km motorvei med fartsgrense 100 km/t

Bredden på nybygde veier

 • Standard fire felts motorvei er 23 meter bred.
 • En smalere variant går fra 20 til 23 meter avhengig av trafikkmengde.
 • To-/trefeltsveien er 12,0 meter ved 2-felts vei og 14,5 meter med forbikjøringsfelt. Det er 1-2 forbikjøringsfelt felt pr. 10 kilometer.

Vedlegg:

Kontakter

Pressevakt vegdirektoratet

Telefon:
902 68 143
E-post: