Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen mener at takstene for elbilene i bomringene bør øke til 70 prosent av full takst.

Fra 2025 bør elbiler og bensin-/dieselbiler belastes likt. Dette gjelder for personbiler i bomringene i de store byene.

En innstramming av bruksfordelene for elbil i bomringen vil bidra til redusert bilbruk i og inn mot de største byene, og gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Dette kommer fram i et brev fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet (PDF) 16. juni.

Vegvesenet har vurdert hvordan kollektivtrafikken kan vinne tilbake passasjerer. Elbilfordelene er en av årsakene til at det er fortsatt er færre som reiser kollektivt sammenlignet med årene før pandemien.

– En elbil er også en bil som tar plass i trafikken. Vi har som mål å redusere biltrafikk i byene. Med en halv million elbiler på veiene nærmer vi oss et punkt hvor det må vurderes en gradvis avvikling av takstfordelene i bomringene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Målet for byvekstavtalene i Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren er at vekst i persontransport skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Flere byer og byområder skal inn i disse ordningene der målet er å fremme miljøvennlig transport. Økt pris i bomringene for elbiler vil føre til en viss overgang til kollektivtrafikken, mener Vegvesenet.

Det er to sett av fordeler. Det ene fritak for avgifter ved kjøp. Det andre er lokale bruksfordeler som kjøring i kollektivfelt, redusert pris i bomringen og lavere pris på offentlig parkeringsplasser.

Kollektivfelt

Elbiler i kollektivfeltene gir fremkommelighetsproblemer for bussene, men det varierer fra sted til sted. Erfaringer har vært gode ved å innføre krav om at elbilen må ha passasjer(er) for å kjøre i kollektivfeltet. På sikt bør retten for elbiler til å kjøre i kollektivfeltet tas bort.

Parkering

Det er kommunene som avgjør om elbiler skal ha billigere parkering på offentlig p-plasser. Vegvesenet mener at dette fortsatt bør håndteres lokalt.

Elbilens attraktivitet

Pandemien har ført til økt bilbruk og redusert kollektivtransport i de største byområdene, og dette er en effekt som foreløpig kan se ut til å vedvare. Det er viktig for å nå nullvekstmålet å sikre levedyktige byer. Biltrafikken skal ikke øke, og transportbehovet tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Å ta bort de lokale elbilfordelene vil gi noe økt andel turer med kollektivtransport, gange og sykkel.

Fordelene for elbiler har vært et incentiv for å få en overgang fra bensin og diesel til elektrisitet. Dette har hatt ønsket effekt. Beregninger viser at de totale kostnadene for elbilbrukere er noe lavere enn for dem som kjører bensin- og dieselbiler.

Forslagene til nedtrapping av noen av elbilfordelene kan starte uten at det reduserer disse bilenes konkurransekraft vesentlig, mener Statens vegvesen. Folk vil fortsatt velge å kjøpe elbil. Det påpekes likevel at dersom både lokale fordeler og avgiftsfritak faller bort, vil elbilen bli mindre attraktiv.

Fakta

Takster i bomringen:

  • Reduksjon i elbilens fordeler vil gi en overgang til andre transportformer (kollektiv/sykkel/ gange). Biltrafikken vil reduseres noe.
  • En gradvis utfasing av elbilfordelene i bomringene vil trolig ikke påvirke elbilholdet i særlig grad.
  • Vegvesenet anbefaler at dagens maksimale sats for elbiler heves fra 50 til 70 prosent av taksten for fossile personbiler. Det legges opp til lik takst for elbil og fossilbil fra 2025, men med forbehold om at vi når målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025

Kollektivfelt:

  • Det er fremkommelighetsproblemer for busser i kollektivfelt, men omfanget varierer fra by til by.
  • Erfaringer tilsier at det gir god effekt å begrense tilgjengeligheten for elbil til å gjelde elbil med passasjer. Vegvesenet foreslår at krav om passasjer(er) i bilen fases inn.

Parkeringsplasser for elbil:

  • Offentlige parkeringsplasser er det i dag opp til den enkelte kommune å regulere. Det bør fortsatt være slik.