Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Foreløpig undersøkelsesresultat fra Havarikommisjonen viser at Tretten bru-kollapsen kan skyldes en blokkutrivelse etter en betydelig overbelastning.

Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset mandag 15. august kl. 07.33 med en personbil og en lastebil med påhengsvogn lastet med kalk på brua. Ingen personer ble skadet.

Statens havarikommisjon (SHK) sendte fredag ut sitt «Informasjonsskriv nr. 2» om sitt pågående arbeid.

SHK skriver de at årsaken til brokollapsen trolig er en blokkutriving mellom tredel og stål/dybler ved et knutepunkt ved vestre elvefundament, samt «utnyttelsegrad på de aktuelle diagonalene på 200 prosent».

Videre varsler SHK interesse for å gjennomgå regelverk, bruforvaltning og arbeidet etter Perkolo-kollapsen.

– Regelverk for prosjektering av trekonstruksjoner og bruforvaltning, samt oppfølging av Tretten bru etter kollapsen av Perkolo bru i 2016, vil utgjøre tre hovedfokusområder i den videre undersøkelsen av bakenforliggende årsaksfaktorer til brukollapsen, heter det i nyhetsbrevet.

Viktig arbeid

– Det er viktig å finne årsakene til kollapsen av Tretten bru. Dette skulle ikke ha skjedd og det er viktig å forhindre at slikt kan skje igjen. Vi samarbeider tett med Havarikommisjonen, sier Nils A. Karbø – som har ledet «den nasjonale brustaben» på etatsnivå i Statens vegvesen.

Den foreløpige konklusjonen og bemerkningene fra SHK stemmer med Vegvesenets egne vurderinger. SHK understreker selv at det gjenstår mye arbeid.

– Utover dette er det ikke naturlig for oss å mene noe om årsakene nå. SHK gjør et grundig og viktig arbeid. Vi ser fram til den endelige rapporten når den kommer, sier Karbø.

Når Havarikommisjonen leverer sin endelige rapport så vil Statens vegvesen bruke den sammen med funnene som ble gjort for bruene som ble stengt og gjennomgått etter at Tretten brus kollapset for å gjennomgå rutiner og regelverk.

– Det er ikke grunn til å tro at slike mulige utfordringer gjelder andre bruer enn denne spesielle brutypen, understreker Karbø.

Betydelig overbelasting

– Tekniske undersøkelser underbygger at initial skadeårsak til kollapsen av Tretten bru har vært brudd i en av diagonalene i hovedspennet inn mot vestre elvefundament (akse 2). Årsaken til bruddformen er så langt vurdert til å være en betydelig overbelastning i forhold til bruas lastpåvirkning og bæreevne, med hensyn på blokkutriving i forbindelsene til de nevnte diagonalene, heter det i skrivet.

Kontrollert etter anbefalte beregningsmetoder i dagens gjeldende regelverk for prosjektering av trekonstruksjoner, var utnyttelsesgraden i forbindelsene på de aktuelle diagonalene rundt 200 prosent.

– Det vil si at kapasiteten til disse forbindelsene var halvparten av det de burde ha vært ved beregning av bruas bruddgrensetilstand, hvor sikkerhetsfaktorer på både laster og styrke på materialer var hensyntatt. Om kapasiteten har blitt redusert som følge av gjentatte belastninger eller utmatting vil bli søkt avklart i tiden fremover. Blokkutriving var ikke en kontroll som var spesifisert i NS 3470 (norsk prosjekteringsstandard), som Tretten bru var prosjektert etter, skriver SHK.

Tekniske undersøkelser har ikke avdekket tegn på reduksjon i bruas bæreevne som følge av råte eller korrosjon.

Omfattende undersøkelser

Havarikommisjonen har sammen med en ekstern faggruppe gjennomført tekniske undersøkelser, blant annet relevant teknisk materiale, videoer og bilder av brudeler og vitneobservasjoner, blitt gjennomgått.

Det har blitt utført statiske analyser av brua. Relevante innspill til tekniske årsaksfaktorer, som Havarikommisjonen har mottatt innspill på og fått kjennskap til underveis i undersøkelsen, har også blitt gjennomgått.

– Sikkerhetsundersøkelsen er godt i gang, og dette informasjonsskrivet informerer kun om noen av undersøkelsene som er igangsatt. Informasjonsskrivet er ikke uttømmende for undersøkelsen som helhet, understreker SHK i informasjonsskrivet.

Stoppet fagverkbruer

Denne type skader er kun aktuelt for fagverkbruer i tre. Derfor har Statens vegvesen stoppet arbeidet med den ene brua som var planlagt – Tunna bru på riksvei 3 ved Tynset. Denne er nå omprosjektert – og vil bli bygget på en annen måte.

Statens vegvesen stengte i august raskt 14 trebruer av tilsvarende type som Tretten bru. Disse har nå blitt gjennomgått spesialinspeksjoner og kontrollberegninger av kritiske elementer. Åtte av disse er nå gjenåpnet med normal eller redusert trafikk, mens de siste seks må forsterkes før gjenåpning.

Det er funnet ulike feil, mangler og avvik på flere av disse.

Oversiktsbilde av Tretten bru etter kollapsen
Tretten bru etter kollapsen. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet