Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal levere en utrullingsplan for ladestasjoner langs riksvei for tunge kjøretøy – et viktig tiltak for å redusere utslipp fra veitrafikk.

– Hurtiglading for tyngre kjøretøy er en forutsetning for at bransjen skal kunne ta i bruk elektriske lastebiler og vogntog, sier Per Morten Lund, direktør for Transport og samfunn, i en kommentar til Nasjonal ladestrategi (regjeringen.no), som ble lagt fram i går.

Vogntog på vinterføre - bilde
Statens vegvesen skal, i dialog med Nye Veier og Enova, utarbeide en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveinettet. Foto: Tomas Rolland / Statens vegvesen

Sju departement står bak ladestrategien, som omtaler utfordringer og tiltak knyttet til kraftnettet, arealer, brukervennlighet og tilgjengelighet til ladestasjoner for lette og tunge kjøretøy.

– Vi har et ansvar for å legge til rette for lading, både som veiholder og fagetat. For å nå NTP-målene for innfasing av nullutslippskjøretøy, er utfordringen de nærmeste årene å etablere ladeinfrastrukturen raskt nok til å holde tritt med utviklingen av kjøretøyparken, sier Per Morten Lund.

Utrullingsplanen gjelder tunge kjøretøy

Statens vegvesen skal, i dialog med Nye Veier og Enova, utarbeide en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering. Planen skal være ferdig innen 1. juli 2023 og oppdateres med jevne mellomrom, i tråd med utviklingen i markedet.

Behovet avhenger av tilgang til nattlading og destinasjonslading, kjøretøytype og transportoppdrag. Tunge kjøretøy vil ha behov for å hurtiglade der kjøretøyene likevel skal stanse, i forbindelse med transportoppdraget, i førerens 45-minutters pause og ved døgnhvile. Tunge kjøretøy krever mer areal og mer effekt enn lette biler, og for føreren er det viktig å ha tilgang til toalett og andre servicetilbud i pausen. Av hensyn til trafikksikkerheten, er det heller ikke ønskelig å blande tunge kjøretøy og andre trafikanter eller aktiviteter.

Utrullingsplanen gjelder tunge kjøretøy og vil bygge videre på det behovet for offentlig tilgjengelig hurtiglading som ble beskrevet i Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransport (PDF).

Etablerer ladeinfrastruktur samtidig

Parallelt skal vi også etablere de første offentlige ladestasjonene langs riksveinettet, på døgnhvile­plasser og rasteplasser, og eventuelt andre arealer.

Hurtigladetilbudet fram til i dag er i hovedsak etablert av markedet på kommersielle vilkår, etter en oppstartsfase med offentlig støtte til etablering. Dette er hovedprinsippet også framover. Enova er statens virkemiddel for å støtte etablering av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy i en tidlig fase der utviklingen ikke vil skje på kommersielle vilkår.

For å redusere barrierer mot å etablere ladestasjoner, skal Statens vegvesen også etablere og kommunisere en tydelig utleiestrategi og vilkår ved etablering på etatens arealer. På forhånd er vi gitt i oppgave å presentere aktuelle arealer langs riksvei, slik at oversikten er lett tilgjengelig for markedsaktørene.

En felles app for booking

Statens vegvesen har også tatt initiativ til å utvikle en brukervennlig felles app for navigasjon, booking og eventuell betalingsløsning for tunge kjøretøyer, i samarbeid med markedsaktører.

Tungbilnæringen mener det vil være behov for å kunne booke et tidspunkt for lading, fordi det vil være kostbart og ineffektivt å vente i ladekø. Dette kan også bidra til bedre utnyttelse av og inntjening på laderen.

Hensikten med initiativet er å etablere en felles brukervennlig løsning som utnytter alle ladestolpene godt, og unngå at det utvikles mange konkurrerende apper og delmarkeder i et relativt begrenset marked.

Vogntog på døgnhvileplass - bilde
Tunge kjøretøy vil ha behov for å hurtiglade der kjøretøyene likevel skal stanse, for eksempel på en døgnhvileplass. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen