Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Veien til verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart er asfaltert. Det viser veikartet som Klima- og miljødepartementet fikk overlevert i dag.

Gravemaskin graver opp asfalt fra en lastebåt. Bilde.
Asfalt viser vei for hvordan skipsfarten kan bli grønnere. Foto: Statens vegvesen

Løsninger for klimakutt i bygg- og anleggsnæringa finns ikke bare på land. Ved å overføre mer gods fra vei til sjø og samtidig stille krav om grønnere sjøtransport, reduseres utslippene.

Det offentlige står for rundt 40 prosent av omsetningen innen bygg og anlegg, og kan bruke sin innkjøpsmakt til å få fart i den grønne omstillingen til sjøs.

Offentlig innkjøpsmakt

Statens vegvesen og fylkeskommunene har allerede demonstrert hvordan krav til null- og lavutslipp gjør ferjetrafikken grønn. Norges første batteriferje «Ampere» kom i 2015, og i dag har Norge mer enn 70 batteriferjer i trafikk.

250 av alle norskopererte skip med batterier er i drift eller under bygging – av totalt 750 i hele verden. Det har ført til at norsk leverandørindustri har tatt en ledende posisjon globalt.

– Etterspørsel etter grønn transport fra store, offentlige byggherrer kan skape en nullutslippsrevolusjon for fraktefartøyene langs kysten, lik den vi har sett på ferjesida. Ved at det offentlige etterspør null- og lavutslippsløsninger, får vi ned utslippene, vi får flåtefornyelse av lasteskip, grønn verdiskaping, arbeidsplasser og maritim eksport, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Utslippskutt innen asfalt

Statens vegvesens arbeid med asfaltkontrakter viser hvordan revolusjonen innen bygg- og anleggsnæringa kan skje i praksis, ved at CO2-utslipp vektlegges i tillegg til pris.

Entreprenørene må dokumentere sine CO2-utslipp, og tilbyderne får påslag på tilbudssummen ut fra sine utslipp. I løpet av de de to siste årene er utslippene fra asfalt redusert med 25 prosent, og innen 2030 ventes utslippene å være redusert med 70 prosent.

Utslippskuttene har særlig skjedd gjennom redusert CO-utslipp fra asfaltfabrikkene og mer bruk av gjenbruksasfalt og biogene bindemidler. Det innebærer at utslipp fra transport av asfalt og råvarer utgjør en stadig større del av utslippene fra asfalt. For å gjøre asfalten grønnere, er det behov for å overføre mer av transporten til sjø og at sjøtransporten må bli grønnere enn i dag.

Hundre nullutslippsskip

En konsekvens av klimavektingen innen asfalt er at det er flere prosjekter på «tegnebrettet» for nullutslippsskip. Dersom flere byggherrer vekter miljø i sine kontrakter, kan mange av disse realiseres i løpet av noen få år, slik at CO2-utslippene fra asfalt reduseres ytterligere.

Overført til resten av bygge- og anleggsnæringa kan krav til klimavennlig transport legge grunnlag for hundre nullutslippsskip.

Må gå foran

Totalt 22 offentlige og private aktører har bidratt til veikartet som er overrakt til klima- og miljødepartementet. Bidragsyterne representerer hele verdikjeden fra offentlige byggherrer som bestiller et anlegg, via entreprenørene, vareeierne og rederiene – til teknologileverandørene som leverer til nullutslippsskipene.

Kartet viser blant annet at det offentlige bør gå foran og vise vei, ved å prioritere minimumskrav til utslippsreduksjon og klimavekting i sine innkjøp og sette av penger til å dekke merkostnader.