Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet er på «jakt» etter ny entreprenør som skal drifte over 360 km riksveg i Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes, Rauma, Lesja og Dovre.

Nå er kontrakten kunngjort.

Kart som viser kontraktsområdet med innmerking av veiene den angår.
Kart som viser kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen.

Variert geografi

 – Kontraktsområdets geografi varierer mellom lavtliggende terreng og fjellovergang til kyst og byområder i Ålesund. Vi har stor respekt for at dette er en kontrakt som er veldig viktig både for nærmiljø, privattrafikanter og næringsliv. God, sikker og forutsigbar fremkommelighet er viktig for alle, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Trafikken på strekningene varierer fra 2000 til 26 000 kjøretøy, og det forventes en trafikkvekst på cirka 1,5 prosent.

Av den totale lengden på 361,7 kilometer er cirka 307,7 kilometer riksveg, mens cirka 54 kilometer er gang- og sykkelveg.

Fra motorveg til rasteplasser

–Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveger og landeveger til bygater, gang- og sykkelveger, rasteplasser, tunnelløp og bruer, med de forskjellige utfordringene dette gir, sier Rotlid.

Driftskontrakten omfatter også mindre vedlikeholdsoppgaver,

Opsjon for E136 Stuguflåten-Dombås

Det er lagt inn en opsjon, som kan bli utløst i 2024, som gjør at strekningen E136 Stuguflåten-Dombås kan bli innlemmet i kontrakten.

Denne strekningen er på cirka 104 kilometer, fordelt på 61 kilometer riksveg og 43 kilometer gang- og sykkelveg.

Ved innfasing av denne strekningen vil den totale lengden for kontrakten være cirka 466 kilometer.

Strenge miljøkrav

– Alle nye driftskontrakter for riksveg har krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Statens vegvesen har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030, sier Rotlid.

 

Kontrakten setter i tillegg krav om bruk av kost for vinterdrift i Brusdal for å redusere bruk av salt langs drikkevannskilden Brusdalsvannet (strekningen E39 Digernes-Moa).

 

Det er også krav om bruk av utslippsfrie kjøretøy for renhold og feiing på gang- og sykkelveg, og på deler av gang- og sykkelvegene i vinterdriften (strekningen E136 Ålesund-Moa). Med utslippsfri menes her maskiner uten lokalt utslipp av hverken CO2 eller NOx.

5-årig kontrakt – kan forlenges

Kontraktens varighet er fra og med 1. september 2023 til og med 31. august 2028.

Partene kan ved enighet i kontraktsinngåelsen forlenge kontrakten til å gjelde for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder.

Statens vegvesen har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i det året kontrakten var avtalt å skulle slutte.

Tilbudsfristen er 11. april 2023.

Utlysningen av kontrakten finner du her:

  • Doffin (Database for offentlige innkjøp)
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Møre og Romsdal