Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fire entreprenører har levert tilbud for å drifte over 360 kilometer med riksveg i Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes, Rauma, Lesja og Dovre.

Nå skal Statens vegvesen kvalitetssikre all dokumentasjon og kontrollregne tilbudene for å vurdere hvem som fra og med 1. september 2023 får oppgaven med å drifte vegene i dette kontraktsområdet.

Kart som viser kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen.
Kart som viser kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen.

Solide og erfarne tilbydere

– Det er fire solide og erfarne entreprenører som har gitt tilbud, så det blir spennende å gå gjennom tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i månedsskiftet april/mai, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Varigheten for kontrakten er til og med 31. august 2028, med mulighet for forlengelse for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder ved enighet mellom partene. Statens vegvesen har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i det året kontrakten var avtalt å skulle slutte.

Variert og viktig kontrakt

Geografien i kontraktsområdet varierer mellom lavtliggende terreng og fjellovergang til kyst og byområder i Ålesund.

– God, sikker og forutsigbar drift av riksvegene i dette området har stor betydning for nærmiljø, privattrafikanter og næringstransportene. Alt fra drift av motorveger og landeveger til bygater, gang- og sykkelveger, rasteplasser, tunnelløp og bruer, samt mindre vedlikeholdsoppgaver inngår i kontrakten, sier Rotlid.

Trafikken på strekningene varierer fra 2000 til 26 000 kjøretøy. Det forventes en trafikkvekst på cirka 1,5 prosent i kontraktsperioden. Den totale lengden på 361,7 kilometer riksveg er fordelt på cirka 307,7 kilometer riksveg og cirka 54 kilometer gang- og sykkelveg.

E136 Stuguflåten-Dombås kan bli innlemmet i kontrakten

I kontrakten er det lagt inn en opsjon med mulighet for innløsning i 2024, som kan føre til at strekningen E136 mellom Stuguflåten og Dombås kan bli del av kontrakten. Dette er en strekning på cirka 104 kilometer, hvorav 61 kilometer er riksveg og 43 kilometer er gang- og sykkelveg.

– Om denne strekningen blir del av kontrakten vil den omfatte en totallengde på cirka 466 kilometer, sier Rotlid.

Krav til miljø og bærekraft

Denne kontrakten har som alle nye driftskontrakter til Statens vegvesen krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Etatens mål er å halvere CO2-utslippene fra drift og vedlikehold av vegene innen 20230, forteller Rotlid.

- Vi setter krav om bruk av kost for vinterdrift i Brusdalen for å begrense saltbruken langs drikkevannskilden Brusdalsvannet på strekninga E39 fra Digernes til Moa. I tillegg er det krav om bruk av utslippsfrie kjøretøy for feiing på gang- og sykkelveger, og på deler av gang- og sykkelvegene i vinterdriften på strekninga Ålesund til Moa. Det vil si maskiner uten lokalt utslipp av CO2 eller NOx.

Disse har levert tilbud

Det understrekes at dette er oppgitte priser før kvalitetssikring av dokumentasjon og kontrollregning:

Tilbyder

Tilbudssum (kroner eks. mva.) 

Presis Vegdrift AS

503 140 435,23

Mesta AS

516 345 138,00

Veidekke Industri AS

522 592 426,00

Stian Brenden Maskinservice AS

584 056 500,00

 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal