Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Reisevaneundersøkelsen for 2022 viser at vi går mer enn før i de store byene, og flere reiste kollektivt i 2022 enn i 2021.

– Andelen reiser foretatt til fots i Norge øker – fra 20 prosent i 2019 til 22-23 prosent de tre påfølgende årene, sier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.
– Når vi kartlegger hovedtransportmiddel benyttet på reisen, ser vi en markant økning i andelen reiser foretatt til fots i de store byene. Smittefaren under pandemien gjorde at vi ble frarådet å reise kollektivt. Men så ser vi at kollektivtransportandelen økte fra 2021 til 2022. Pandemien var mindre dominerende og styrte reisemønsteret mindre i 2022 enn året før, sier Kleven.
Selv om andelen kollektivreiser var høyere i ’22 enn i ’21, ligger vi under nivået for kollektivreiser før pandemien. I 2019 var andelen kollektivreiser på 11 prosent. I 2021 var den på 7 prosent, og i 2022 har denne økt igjen til 9 prosent.

Signaler for videre planlegging

De nasjonale reisevaneundersøkelsene er gjennomført av Opinion AS på vegne av Samferdselsdepartementet og transportvirksomhetene i Norge. Resultatene, som viser hvor mye og hvordan vi reiser, både kort og langt, brukes til å planlegge og utvikle landets transportsystemer. Nedenfor har vi valgt å sammenligne 2022-tallene med resultatene fra 2021 og 2019. Dette fordi 2019 var året før covid 19-pandemien. 2020 var et «unntaksår» der verden så nokså annerledes ut på grunn av strenge restriksjoner og dermed et helt annet reisemønster.

El-buss og personer i bymiljø. 
Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
andelen som bruker gange som hovedtransportmiddel øker, og andelen som reiser kollektivt er på vei opp etter pandemien. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Vi går mer enn før og mest i de fire største byene

Andelen reiser foretatt til fots økte over hele landet, fra 20 prosent i 2019 til 23 prosent i 2022. Andelen reiser foretatt til fots går litt ned Oslo og på Nord-Jæren fra 2021 til 2022. I Trondheim ligger tallet stabilt, mens i Bergen er det en liten økning fra 2021 til 2022.

I de fire store byområdene fordeler andelen reiser til fots seg slik:

 • Oslo-området: 29 prosent i 2022 – mot 31 prosent i 2021 og 24 prosent i 2019.
 • Bergensområdet: 24 prosent i 2022, mot 23 prosent i 2021 og 20 prosent i 2019.
 • Trondheimsområdet: 25 prosent i 2022, mot 25 prosent i 2021 og 20 prosent i 2019. 
 • Nord-Jæren-området: 20 prosent i 2022, mot 22 prosent i 2021 og 20 prosent i 2019.

Vi reiser mindre kollektivt enn før pandemien

Bruk av kollektivtransport til alle typer reiser viser en nedgang fra 2019 til 2021 og 2022. Nasjonalt var kollektivandelen på 7 prosent i 2021 og 9 prosent i 2022, mot 11 prosent i 2019. Også på reiser til og fra arbeid har bruken av kollektivtransport gått ned fra 2019 til 2021 og 2022. Kollektivandelen på arbeidsreiser var på 11 prosent i 2021 og 14 prosent i 2022, mens den var på hele 18 prosent i 2019.
I de største byene er bruk av kollektivtransport økende, med oppgang fra 2021 til 2022 i alle de fire største byområdene. Fortsatt er det litt igjen til vi er tilbake på 2019-nivået i Oslo, mens det i Trondheim var en større andel kollektivreisende i 2022 enn i 2019.

I de fire største byområdene fordeler andel reiser med kollektivtransport seg slik:

 • Oslo-området: 18 prosent i 2022, mot 12 prosent i 2021, og 24 prosent i 2019.
 • Bergensområdet: 13 prosent i 2022, mot 11 prosent i 2021 og 15 prosent i 2019.
 • Trondheimsområdet: 11 prosent i 2022, mot 8 prosent i 2021 og 9 prosent i 2019.
 • Nord-Jæren-området: 8 prosent i 2022, mot 6 prosent i 2021 og 9 prosent i 2019.

Andel sykkelreiser øker, andel bilreiser reduseres

I 2022 skjedde halvparten av alle reiser som bilfører (50 prosent). Dette er en reduksjon fra 55 prosent i 2021 og 54 prosent i 2020. Endringen er trolig en kombinasjon av at anbefalingen fra pandemien om å reise med bil ikke lenger gjelder og en litt annen sammensetning av veitrafikken nå enn før pandemien.
Det var kun 5 prosent av reisene som foregikk med sykkel i 2022. Dette er likevel en økning fra 2021, hvor andelen reiser på sykkel var 4 prosent.
Det nasjonale målet for sykkelbruk er en andel på 8 prosent av alle reiser. For de store byene er målet at sykkelandelen skal være 20 prosent.
– Vi ligger fortsatt et stykke under disse målene, men det er positivt at vi ser at sykkelbruken øker, sier Oskar Kleven.

Godt kollektivtilbud

I 2022 mener hele 53 prosent at tilgangen til kollektivtransporten er god. Fortsatt er det 35 prosent som opplever at de har mangelfullt kollektivtilbud, mens 12 prosent synes tilgangen til kollektivtransport er middels. De siste årene har oppfatningene av kollektivtilbudet blitt mer polarisert – andelen som synes enten det er svært godt eller svært dårlig øker.

Færre daglige reiser

Reisevaneundersøkelsen for 2022 viser en liten nedgang i antall daglige reiser nasjonalt, fra 2,5 daglige reiser per person i 2021 til 2,4 reiser per person i 2022. I 2019 ble det registrert 2,8 daglige reiser. Det har vært en stadig synkende trend i antall daglige reiser fra 2009 til 2022.
Mens antall daglige reiser gikk ned nasjonalt, økte antall daglige reiser per person i de største byene fra 2021 til 2022.

I de fire største byområdene fordeler antall reiser pr. person slik:

 • Oslo-området: 2,52 reise pr. person i 2022 mot 2,47 i 2021 og 2,91 i 2019
 • Bergensområdet: 2,50 reise pr. person i 2022 mot 2,47 i 2021 og 2,79 i 2019
 • Trondheimsområdet: 2,61 reise pr. person i 2022 mot 2,54 i 2021 og 2,77 i 2019
 • Nord-Jæren.området: 2,65 reise pr. person i 2022 mot 2,62 i 2021 og 2,94 i 2019

Om Nasjonal reisevaneundersøkelse 2022

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2022 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket. Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene er å kartlegge og analysere befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene er grunnlaget for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, og blir blant annet brukt i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) og lokal og regional areal- og transportplanlegging.

Transportvirksomhetene skal, i tillegg til den vedlagte nøkkeltallsrapporten, utarbeide en oversikt over reisevanene i de største byområdene.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen
oskar.kleven@vegvesen.no, telefon 41 63 21 48