Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har hatt god økonomistyring. 99,2 prosent av budsjettbevilgningen ble brukt, og virksomheten holdt seg innenfor budsjettrammene i 2022.

- Jeg er glad for at vi har hatt god måloppnåelse og solid kostnadskontroll i et år med turbulente rammebetingelser, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med at Vegvesenets årsrapport for 2022 er ferdig og offentliggjort..

Men prisutviklingen har redusert vårt handlingsrom, og vedlikeholdsetterslepet er negativt påvirket.

45 km ny riksvei

Totalt ble det åpnet 45 kilometer ny vei i 2022. De siste tre årene har Vegvesenet åpnet 177 kilometer ny riksvei – med andre ord et gjennomsnitt på 59 kilometer i året. 

- Vegvesenet tenker helhet i drift, vedlikehold, mindre utbedring og ny veibygging. Over tid gir det bedre standard over lengre strekninger, og det gir kostnadseffektiv bruk av pengene, fremholder vegdirektøren.

Bærekraft og sosialt ansvar 

Veinettet er en sentral bærebjelke i samfunnet vårt. Det er viktig for verdiskaping og velferd. Etaten bygger inn bærekraft i all aktivitet.

Statens vegvesen inngår 700-800 kontrakter med innkjøp for 30 milliarder kroner i året. I innkjøpene legger vi vekt på bærekraft og sosialt ansvar.

I dag stiller Statens vegvesen krav i kontraktene om miljødeklarasjoner (EPD) ved innkjøp av betong, stål og asfalt. Som en følge av kravene, var utslipp fra asfaltleggingen i fjor 9000 tonn lavere enn før kravene ble innført.

I løpet av året 2022 var 43 av ferjene på riksveisambandene på elektrisk drift og utslippene av CO2 er redusert med 100.000 tonn. I 2033 vil alle disse ferjene være nullutslippsfartøy. Dette er resultat av krav om teknologisk innovasjon i kontraktene.

Datadrevet etat

Vegdirektøren er godt fornøyd med at etaten driver fram en teknologiutvikling kan gi oss et betydelig handlingsrom for eksempel til å flate ut trafikktopper og utnytte infrastrukturen bedre.

- Vi utnytter stordata smart i drift og utvikling av virksomheten. Analyse av data gjør oss i stand til å forstå kundenes behov, til å forenkle og optimalisere verdikjeder, og å ta gode beslutninger og retningsvalg. Data er dermed fundamentet for å kunne levere fremtidens transportsystem og er en viktig strategisk ressurs for etaten, heter det i årsrapporten.

Et praktisk resultat er at vi har lansert en rekke tjenester som forenkler hverdagen til yrkessjåfører og privatbilister. Trafikkinformasjon er lettere tilgjengelig, og man kan nå abonnere på SMS-varsling for utvalgte strekninger og fjelloverganger.

Fortsatt høye konsulentkostnader

Kjøp av konsulenttjenester og tjenestekjøp utgjorde 3,6 milliarder kroner i 2022. Justert for prisvekst er nivået det samme som i 2021.

– Det er et mål om å redusere konsulentbruken. Blant annet vil konsulenter fremover bli erstattet med egne ansatte. Vi har i 2022 merket godt virkningene etter forvaltningsreformen og egen omorganisering til divisjoner. Vi arbeider med flere prosjekter for å skape en god balanse mellom kapasitet, kompetanse og behov, sier vegdirektøren.

Konsulenter og rådgivere gir Statens vegvesen kompetanse og kapasitet innenfor planlegging, prosjektering og oppfølging som er nødvendig for å gjennomføre utbyggingsprosjekter og drift- og vedlikeholdstiltak. Dette er kostnader som har årlige variasjoner ut fra sammensetning av prosjekter i ulike faser av planlegging/gjennomføring.

En stor andel av konsulentbruken brukes også til digitalisering og teknologiutvikling for å utvikle og yte effektive IKT-tjenester til brukerne og trafikantene.

– Vi står fortsatt i en krevende omstilling fra regioner til landsdekkende funksjonsorienterte divisjoner og i en prosess med effektivisering og digitalisering for å øke leveransene på samfunnsoppdraget.  I denne omstillingen vil vi i en endringsfase ha behov for konsulent tjenester, både av geografiske hensyn og oppbygging av kjernekompetanse, sier Hovland.

Årsrapporten for 2022