Skal sikre et tilstrekkelig tilbud av ladestasjoner for tunge kjøretøy på riksvegnettet.

Ladeplanen for tungbiler er utarbeidet av Statens vegvesen, i samarbeide med Nye Veier og Enova. (Foto: Øystein Skotte)
Ladeplanen for tungbiler er utarbeidet av Statens vegvesen, i dialog med Nye Veier og Enova. På bildet ser vi fra venstre Ove Myrvåg fra Statens vegvesen, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og Finn Aasmund Hobbesland fra Nye Veier. (Foto: Øystein Skotte)

Det var ØKV-direktør Ove Myrvåg som mandag overrakte den rykende ferske ladeplanen til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Overrekkelsen skjedde på Horisonten døgnhvileplass ved E18 i Lillesand, der tungbillading vil være på plass allerede i september i år.

Se planen her.

Planen er utarbeidet av Statens vegvesen, i dialog med Nye Veier og Enova. Det foreslås en rekkefølgeplan som skal sikre et tilstrekkelig tilbud av ladestasjoner for tunge kjøretøy på riksvegnettet.

Planen omfatter en oppstartsfase (trinn 1 og 2), en utrullingsfase (trinn 3-6). Trinn 1-2 omfatter Oslo-Svinesund og strekninger mellom «8-timers byer» i Sør-Norge, dvs. Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.
- Det er ønskelig å åpne disse viktige rutene for tungtransport med elektrisk drivlinje. Deretter prioriteres andre viktige hovedveger i Sør-Norge og strekningen Bodø-Tromsø, før det rulles ut på hele riksvegnettet, sa Ove Myrvåg ved overrekkelsen av planen.

- Dette er en plan som beskriver behovet for lading. Hvor og når. Vi anbefaler en rekkefølge for utbyggingen. Vi har i første omgang prioritert ladestasjoner utenfor de fire største byene, og midt imellom dem. Dette gjør vi for å åpne disse viktige korridorene for elektrisk tungtransport, sa ØKV-direktøren.

Etablering av ladestasjoner for tunge elkjøretøy skal bidra til:

 • Å nå mål for innfasing av nullutslipps tunge kjøretøy i nasjonal transportplan.
 • Å muliggjøre elektrisk tungtransport først mellom større byer, deretter langs hele riksveinettet.
 • Et tilbud og lokalisering av ladeinfrastruktur langs riksveinettet som er tilpasset kjøre- og hviletider for tunge kjøretøy, med trafikksikker av- og påkjøring og kort avstand fra riksvei.
 • Å oppfylle krav til avstander, antall uttak og effekt for ladestasjoner langs Trans-European Transport Network (TEN-T) vegnettet.

Den nasjonale ladestrategien fra 2022 fastslår at etablering og drift av ladestasjoner for tunge kjøretøy så raskt som mulig skal kunne skje på kommersielle vilkår, uten offentlig støtte. Dette innebærer at uten offentlig økonomisk støtte vil ladestasjoner kunne etableres der ladeoperatørene finner det hensiktsmessig, uavhengig av rekkefølgeplanen.

Støtteordninger fra Enova forventes å være det viktigste virkemiddelet i en tidlig fase, og der etablering av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy ikke vil skje på kommersielle vilkår. Enova vil presentere sitt støtteprogram senere denne uka.

Ladestasjoner for tunge elkjøretøy bør som et minimum tilfredsstille følgende kriterier:

 • Av- og påkjøring fra hovedvei skal være dimensjonert for tunge kjøretøy.
 • Sikker manøvrering av tunge kjøretøy uten rygging og oppstillingsareal atskilt fra andre trafikanter.
 • Minimum fire uttak/oppstillingsplasser for lading med høy effekt.
 • Det skal være enkelt å lade og betale.
 • Programvare med datadeling for felles digitale brukerløsninger, inkludert booking-løsning, skal være tilgjengelig.
 • Det skal være tilgang til toalett og håndvask.

- Nullutslipps- og batterielektriske lastebiler har potensial for å bidra vesentlig til klimakutt, og lade- og fylleinfrastruktur må etableres i takt med at kjøretøyene kommer, sier Ove Myrvåg. Veitrafikken står for nesten en femtedel av Norges utslipp av klimagasser og mer enn en tredjedel av utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor. Tunge kjøretøy bidrar til om lag en tredjedel av utslippene fra veitrafikken. Rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030 (2023) angir at nullutslipp lastebiler er et av tiltakene i ikke-kvotepliktig sektor som kan bidra med størst reduksjon i klimagassutslipp.

Oppdraget

«Regjeringen vil gi Statens vegvesen i dialog med Nye Veier og Enova i oppdrag å utarbeide en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering. Planen skal være ferdig innen 1. juli 2023 og oppdateres ved jevne mellomrom, i tråd med utviklingen i markedet.»