En fornyet avtale mellom Statens vegvesen og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) vil gi bedre, tryggere og rimeligere veger.

Fungerende direktør Kari Bostad i NGU og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland mener avtalen mellom Vegvesenet og NGU gjør vegnettet i Norge tryggere. (Foto: Kjell Inge Davik/Statens vegvesen)

Det sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og fungerende direktør Kari R. Bostad i NGU.

De to statlige etatene har inngått en fornyet samarbeidsavtale.

Målet er å bruke den geologiske kompetansen i Norge på en enda bedre måte.

Krevende å bygge

Det er krevende å bygge og utbedre nye og gamle veger i Norge.

- Vi har stor nytte av NGUs geologiske kart, data og kunnskap. Samtidig kan vi bli flinkere til å trekke inn de geologiske ekspertene når vi planlegger store og små vegprosjekt, sier Davik.

Gode geologiske kart, data og ikke minst kunnskap, gjør det lettere å unngå uforutsette og krevende geologiske områder i vegprosjekt.

-  Overraskelser i bakken kan bli kostbare når vi skal bygge tunneler, veger og bruer. Riktig geologisk kunnskap til rett tid i vegplanleggingen er en god investering for samfunnet, sier Davik.

NGU mener avtalen med Vegvesenet gjør det enklere å komme tidligere med i vegplanleggingen.

-  Riktig geologiske kunnskap til rett tid er viktig for at Vegvesenet og andre byggherrer ikke starter byggingen for tidlig. Det kan raskt gjøre vegprosjektet dyrere, sier NGU-direktøren.

Her er avtalen

Den nye avtalen mellom NGU og Vegvesenet ar fire hovedområder:

  • Berggrunn, løsmasser og vegprosjekt
  • Georelatert naturfare
  • Miljøgeologi
  • Ressursgeologi

Vegvesenet har flere laboratorier som NGU vil bruke i forskningsarbeidet. De har også en borerigg, som vil være nyttig i dette arbeidet.

 -  Et mer krevende klima vil øke sjansen for flere skred på og langs veg i framtiden. Det har aldri vært så viktig som nå å være god på grunn, sier Davik og Bostad.