Frå i dag, 1. september, og fem år framover, skal Mesta drifta riks- og europavegane i Nordfjord på oppdrag frå Statens vegvesen.

Dette har firmaet også dei gjort dei fire siste åra. Entreprenøren får no forlengt oppdraget sidan dei vann anbodskurransen med eit tilbod på 236 millionar pluss moms.

Mesta vidarefører drifta av riks- og europavegar i Nordfjord på oppdrag frå Statens vegvesen. Frå venstre Jørgen Sjåstad, Vidar Solheim, Per Storevik, Veronika Engdal, Svein Lågeide, Anders Kåre Roset, Bjørn Jonny Solibakke, Erik Book, Inge Atle Myren. Foto: Statens vegvesen
Mesta vidarefører drifta av riks- og europavegar i Nordfjord på oppdrag frå Statens vegvesen. Frå venstre Jørgen Sjåstad, Vidar Solheim, Per Storevik, Veronika Engdal, Svein Lågeide, Anders Kåre Roset, Bjørn Jonny Solibakke, Erik Book, Inge Atle Myren. Foto: Statens vegvesen

– Kontrakten går i eit geografisk variert område – frå hav til høgfjell, frå Måløy ytst på riksveg 15 i vest til Strynefjellet i aust på 1.000 meters høgde, heilt på grensa mot Skjåk og Innlandet fylke. Kontrakten går delvis gjennom tettbygde strøk. Det er skredutsette område, mellom anna Skredestranda mellom Nordfjordeid og Stryn, i tillegg til rv. 15 opp mot Strynefjellet, seier prosjektleiar Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Mesta: – Vi er rigga for utfordingane

– Vi er godt rigga til denne kontrakten. Mannskapen vår har lang erfaring frå området, kjenner vegane og dei utfordrande områda godt, seier prosjektleiar i Mesta, Vidar Solheim.

Han peikar på at dette er ein krevjande kontrakt som både kan innehalda vind og orkan på Måløy til Strynefjellet med store snømengder og skredfare.

– Det er særleg vinterarbeidet som krev mykje mannskap, peikar Solheim på.

Kontrakten utgjer om lag 10 årsverk i Mesta, som har kontrakt med fire lokale underentreprenørar som bidreg med maskiner, mannskap og endå meir lokal kunnskap. Underentreprenørane har om lag 20 tilsette som arbeidar på Nordfjord-kontrakten.

Mesta vidarefører drifta av riks- og europavegar i Nordfjord på oppdrag frå Statens vegvesen. Frå venstre Jørgen Sjåstad, Vidar Solheim, Per Storevik, Veronika Engdal, Svein Lågeide, Anders Kåre Roset, Bjørn Jonny Solibakke, Erik Book, Inge Atle Myren. Foto: Statens vegvesen
Mesta vidarefører drifta av riks- og europavegar i Nordfjord på oppdrag frå Statens vegvesen. Frå venstre Jørgen Sjåstad, Vidar Solheim, Per Storevik, Veronika Engdal, Svein Lågeide, Anders Kåre Roset, Bjørn Jonny Solibakke, Erik Book, Inge Atle Myren. Foto: Statens vegvesen

Dette er DK 9306 Nordfjord

Kontrakten har mange tunnelar, og omfattar 193 kilometer riksveg og 26 kilometer gang- og sykkelveg i kommunane Kinn, Stad, Volda og Stryn.

Vegane i kontrakten er rv. 15 (frå Måløy til Strynefjellet), E39 (frå Lote ferjekai til Kjøs bru) og rv.651 (frå Hjelle i Stad til Folkestad ferjekai i Volda). Mesteparten av kontraktsområdet ligg i Vestland, medan 25 kilometer er i Møre og Romsdal (riksveg 651 i Volda).

Entreprenøren vil og få ansvar for å drifta 10 kilometer fylkesveg. Dette er fv. 258 Gamle Strynefjellsvegen, som er Nasjonal turistveg.

Kontrakten startar 1. september og varar i fem år, til 31. august 2028. Det er gjensidig opsjon på tre år. I tillegg kan Statens vegvesen einsidig forlenga med eitt år.

Trafikkmengda varierer gjennom året

Det er stor variasjon i trafikkmengda i kontraktsområdet, frå heilt nede i 100 på Gamle Strynefjellsvegen og opp til rundt 5.000 på Måløybrua. Det er dette som vert kalla ÅDT (årsdøgntrafikk).

Trafikkmengda varierer sterkt mellom sommar og vinter. Årsaka er turisme, og spesielt gjeld dette for Indre Nordfjord med Strynefjellet (høg andel turistbussar i tillegg til personbilar og bubilar).

Cruiseskipanløp i Olden, Nordfjordeid og Måløy bidreg også til auka trafikk i kontraktsområdet i sommarhalvåret.

Slik blir vinterdrifta

Kontrakten har vinterdriftsklasse B. Det vil seia at godkjente føreforhold er bar veg (tørr eller våt).

Hard snø og is er tillate utanom hjulspor i eit avgrensa tidsrom. Salt brukast som preventivt tiltak og for å oppretthalda og gjenoppretta bar veg.

Samtidig er det eit krav at saltbruken skal ned. Statens vegvesen tek stikkprøvekontrollar, og vil jamnleg ha møte med entreprenør for å sikra at dette vert halde.

Fleire miljøkrav

Miljøkrava i kontrakten er fleire.

– Vi har stramma inn på krava til oppsamling av vaskevatn før og etter tunnelvask. I vinterdrifta ynskjer vi å redusera saltmengda gjennom å bruka rett utstyr, og ved auka bruk av vérdata. Dette skal bidra til at vi brukar minst mogleg salt for å få best mogleg effekt, seier prosjektleiar Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Vil halvera utslepp

Alle nye vegkontraktar Statens vegvesen lyser ut inneheld krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslepp.

– Slik kan vi registrera kva klimatiltak vi gjer, og saman med entreprenør evaluera og dokumentera kva som har effekt. For delar av bilparken krev vi lavutslepps-køyretøy som tilfredsstiller dei strengaste nye krava. Målet er at utslepp frå våre prosjekt skal halverast innan 2030, avsluttar Karlsen.

Aktuelt for fylke(r): Vestland