Til uka starter Statens vegvesen utbedring av krysset på riksveg 2 på Hanstad. Det skal redusere køene nordfra og gi bedre trafikkflyt i krysset.

Asfaltert rett vegstrekning med gulstripe, med kryss/avkjøring til venstre.
På Hanstad skal Statens vegvesen bygge avkjøringsfelt for de som skal svinge av riksveg 2 nordfra. Det skal gi sikrere og bedre trafikkavvikling i krysset. Foto: Google

På Hanstad i Elverum blir det ofte kø på riksveg 2 Solørvegen når de som kommer nordfra skal svinge til venstre inn i Johan Falkbergets veg ved Kiwi og Rema.

Fra midten av desember i år til siste halvdel av mai neste år skal Statens vegvesen utbedre krysset.

Bedre flyt i trafikken

– Nordfra skal vi utvide riksveg 2 med et avkjøringsfelt for de som skal svinge til venstre inn i Johan Falkbergets veg. Sørfra gjør vi avkjøringa litt bredere og åpnere for å gi bilistene bedre sikt, forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Nazhad Marif Rahmann.

Dette skal gi tryggere og mer effektiv trafikkavvikling i og forbi krysset på Hanstad.

Kryssutbedringa med tilleggsarbeider har en kostnad på i underkant av 12 millioner kroner.

Flere utbedringer

I forbindelse med utbedringa og utvidelsen av krysset må kantdragerne på kulverten som går under riksvegen forlenges, og gang- og sykkelvegen på vestsida av vegen må justeres. De to bussholdeplassene ved krysset skal oppgraderes, og det skal etableres støyskjerm langs boligfeltet sør for krysset. I tillegg skal belysningsanlegget i området legges om.

Det er Gjermundshaug Anlegg AS som utfører arbeidene på oppdrag for Statens vegvesen.

Gjermundshaug jobber mandag-torsdag kl. 07.00-19.00, bortsett fra på torsdager, da slutter de kl. 14.00.

I løpet av anleggsperioden kan det bli noe støyende arbeider. Spesielt gjelder det ved forlengelse av kantdragerne på kulverten, som krever pigging, men dette arbeidet vil ikke være langvarig.

Trafikkavvikling og trafikksikkerhet i anleggsperioden

Riksveg 2 er åpen for toveistrafikk i hele anleggsperioden, men trafikantene må regne med redusert framkommelighet og noe ventetid innimellom.

Siden gang- og sykkelvegen på vestsida av riksvegen blir berørt av arbeidet med utvidelsen av krysset, blir den stengt i deler av anleggsperioden. Alternative gangruter blir da godt skiltet.

Bussholdeplassene blir også stengt i deler av anleggsperioden. Alternative busstopp blir skiltet.

Gjermundshaug vil informere og ha dialog med Hanstad barne- og ungdomsskole om anleggsarbeidet. Alle elever skal ferdes trygt i området i anleggsperioden.