Nå skal innbyggerne i Groruddalen få mindre støy og bedre luftkvalitet hele året.

Bilde av Groruddalen med bebyggelse tett på rv. 4 Trondheimsveien
Veitrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 prosent av den totale støyplagen hos befolkningen. Fasadetiltak med blant annet nye vinduer er gjennomført i flere tiår i henhold til krav i forurensningsloven. Foto: Statens vegvesen

Fra november til april har strekningen mellom Sinsen og Grorud miljøfartsgrense på 60 km/timen for å redusere svevestøv og gi renere luft. Nå blir hastigheten satt ned til 60 km/t året rundt i en periode på tre år.

– Frem til nå er fartsgrense redusert fra 70 km/t til 60 km/t i vintersesongen som et tiltak mot luftforurensning. Nå ønsker vi i et prøveprosjekt å sette ned hastigheten for å redusere den lokale støy- og forurensningsbelastningen for beboere langs rv. 4 mellom Sinsen og Grorud, sier Hans Martin Asskildt, fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– Jeg er glad for at Statens vegvesen har lyttet til kommunens ønske om å sette ned fartsgrensen i Trondheimsveien mellom Grorud og Sinsen. Lavere fart gir mindre støy og mindre svevestøv, og det er viktig for dem som bor i nærheten av veien. På sikt ønsker byrådet i Oslo å gjøre Trondheimsveien til en grønnere og mer bymessig gate, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Holder du fartsgrensen bidrar du til mindre støy i Groruddalen

I 2022/23 ble det utført beregninger av støy fra veitrafikk langs rv. 4 fra Sinsenkrysset til Rommen. Dersom farten reduseres fra 70 km/t til 60 km/t er det beregnet at antall personer som er sterkt plaget av støy reduseres med 450 og antall personer som er sterkt søvnforstyrret reduseres med omkring 150 personer.

– Støy er hovedgrunnen til at vi ønsker å sette ned fartsgrensen fra 70 til 60 km/t året rundt. Målinger vi har gjennomført viser at støynivået reduseres med om lag 2 dB dersom farten reduseres fra 70 km/t til 60 km/t. Det vil være en merkbar endring for dem som bor langs veien, sier Asskildt.

Støynivået påvirkes av blant annet av trafikkmengde, trafikksammensetning, hastighet, veiens stigning, kjøreunderlaget og avstand fra støykilden.

Mesteparten av trafikken er forårsaket av lokale reiser i Groruddalen

Rundt 25-35 000 kjøretøy kjører strekningen mellom Grorud og Sinsen hver dag. 74 prosent av trafikken ved Grorud er lokale reiser. Ved Aker sykehus er andelen lokalskapt trafikk hele 80 prosent av den totale trafikkmengden på strekningen.

– Det er lokalbefolkningen som vil ha størst nytte av færre biler på veiene og redusert fartsgrense. Dersom flere i Groruddalen velger å la bilen stå og i stedet reiser kollektivt, sykler eller går vil det bidra til mindre støy, sier Asskildt.

Luftkvaliteten har blitt bedre

Det siste tiåret har den lokale luftkvaliteten bedret seg langs strekningen. Flere elbiler på veiene betyr mindre eksosutslipp og bedre luftkvalitet. Samtidig løser ikke elbiler svevestøvproblemet siden dekk- og asfaltslitasje er en vesentlig kilde til veistøv. Det er derfor behov for å videreføre tiltak mot luftforurensning.

–  Vi har god dokumentasjon på at lavere fart reduserer spredning av svevestøv, gir bedre luftkvalitet og ikke minst er positivt for helsen. Spesielt de som er i sårbare grupper for helseplager og bor langs veien vil dra nytte av lavere fartsgrense, sier Asskildt.

Fartsreduserende tiltak

Hastighetsmålinger viser at det er mange fartsoverskridelser på strekningen, spesielt i vinterhalvåret når fartsgrensen er 60 km/t. Gjennomsnittlig hastighet vinteren 22/23 lå mellom 64–69 km/t på strekningen. I sommerhalvåret, når fartsgrensen er 70 km/t, er gjennomsnittlig fart målt til rundt 72–75 km/t.

– Vi vurderer å etablere fartsmålingstavler langs strekningen. Disse tavlene bidrar til at trafikantene blir mer bevisste på sin egen fart, og vi har positive erfaringer med bruk av slike tavler fra flere andre steder. I tillegg til å varsle trafikantene om deres hastighet, vil tavlene også registrere og samle inn hastighetsdata. Dersom det viser seg at trafikantene ikke respekterer fartsgrensen, må vi vurdere å sette opp fotobokser (punkt-ATK) på strekningen, sier Asskildt.

Statens vegvesen vil ha jevnlige registreringer og analyser av utvikling av hastighetsnivået på strekningen og evaluere tiltakene. Hvis nedsatt fart og fartsreduserende tiltak ikke gir ønsket effekt i prøveperioden frem til april 2027, vil hastigheten gå tilbake til det normale.

Bakgrunn

Våren 2022 fikk Statens vegvesen en bestilling fra Samferdselsdepartementet om å etablere et samarbeid med Oslo kommune for sammen vurdere hensiktsmessige tiltak som kan redusere miljø og støybelastningen for beboerne langs Trondheimsveien på kort og lang sikt. Tiltakene skal sikre en hensiktsmessig trafikkavvikling i Groruddalen og bedre trafikksituasjonen på rv. 4 Trondheimsveien Sinsen–Grorud.

Rapport med anbefalte tiltak fra samarbeidsprosjektet ble sendt til Samferdselsdepartementet i januar 2024. Noen av de kortsiktige tiltakene kan gjennomføres uten ekstra bevilgninger bl.a. redusert fartsgrense i begge kjøreretninger. 

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Akershus