Neste uke starter årlig vårrengjøring av riks- og europavegene i Trøndelag slik at det blir rent og pent. Ikke minst er det viktig for luftkvaliteten.

Arbeidene vil i hovedsak skje på kvelds- og nattestid.

Bilde av lastebil fra Veidekke.
Det er Veidekke, Statens vegvesens driftsentreprenør for kontrakten, som gjennomfører vårrengjøringa på riks- og europavegene i Trøndelag. Foto: Veidekke.

Viktig for å fjerne svevestøv

Det er Veidekke, Statens vegvesens driftsentreprenør for kontrakten, som gjennomfører vårrengjøringa på riks- og europavegene i Trøndelag. De «støvsuger», feier og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, fortau, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang.

– Vårrengjøringa er veldig viktig for å fjerne vegstøvet. Det bidrar både til bedre trafikksikkerhet og luftkvalitet. Ikke minst blir det mye triveligere å ferdes både som kjørende, syklende eller gående, sier byggeleder Erling Halvorsen i Statens vegvesen.

Jobber når det er minst trafikk

Rengjøringsarbeidet på kjørevegene starter i hovedsak ved 22:00-tida og er ferdig før klokken 06:00 morgenen etter.

Gang- og sykkelvegene langs riks- og europavegene blir rengjort på dagtid.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på rekkverk, samt skilt med mer, når vegene likevel er stengt. Det er både effektivt og god samfunnsøkonomi, og det sparer trafikantene for flere stenginger.

Ta hensyn til de som arbeider

– Driftsentreprenør jobber i hovedsak om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier Halvorsen.

Han oppfordrer trafikantene til å ta hensyn til de som gjør denne viktige jobben.

– Vær oppmerksom på pågående arbeid og kjør forsiktig. Sikkerheten for de som arbeider og trafikantene er det aller viktigste. Arbeidene kan føre til litt ekstra kjøretid siden det kan bli korte stopp enkelte steder.

Ferdig i begynnelsen av mai

Målsettingen er at vårrengjøringen i Trøndelag skal være ferdig innen 10. mai.

– Vi gjør oppmerksom på at vær og uforutsette hendelser kan føre til endringer i planene, understreker Halvorsen.

Det ligger alltid oppdaterte trafikkmeldinger på www.vegvesen.no/trafikk og i app-en Vegvesen trafikk

Oversiktene under viser hvor og når rengjøringsarbeidene er planlagt utført på hovedvegnettet.

 

Ukenummer

Strekninger

15

16

17

18

19

E6 Klett – Stjørdal

X

X

X

   

Riksveg 706 (Nordre avslastingsveg)

X

X

X

   

E6 Stjørdal – Verdal

 

X

X

   

E6 Berkåk – Klett

   

X

X

 

E14 Stjørdal – riksgrense

     

X

X

E6 Oppdal - Berkåk

   

X

X

X

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag