Rutetilbud og priser er viktig for å få flere til å ta bussen. Men trafikksikkerhet og universell tilrettelegging er minst like viktig.

Buss i bymiljø
Hvis flere velger buss fremfor bil får vi et bedre bymiljø med mindre støy og utslipp av klimagasser Foto: Bypakke Nedre Glomma

Derfor starter arbeidene med å gjøre om bussholdeplassene Storhaug og Veberg langs riksveg 22 allerede nå i mai. Etter offentlig utlyst konkurranse om prosjektet, er det Sarpsborg-bedriften Fosby Anlegg som har vunnet. Statens vegvesen er ansvarlig for prosjektet, som gjøres i både Sarpsborg og Fredrikstad.

Bussholdeplasser på Storhaug og Veberg

Holdeplassene ligger langs riksvei 22 og betjenes av rutetilbudet for Nedre Glomma. Prosjektet tar for seg to tosidige holdeplasser. Veberg ligger i Fredrikstad kommune og holdeplassen Storhaugen i Sarpsborg kommune. Det skal etableres universelt utformede busslommer i begge retninger, og på Veberg skal det i tillegg etableres et tilrettelagt krysningspunkt med trafikkøy for gående og syklende. Som en del av planarbeidet har det vært vurdert om holdeplassene ligger godt plassert for dagens behov, eller om de bør saneres eller flyttes. I dialog med Østfold kollektivtrafikk er det avklart at spesielt Storhaugen holdeplass har en gunstig plassering i nærheten av undergang for myke trafikanter.

Gir bedre trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle reisende

Oppgradering av holdeplassen vil gjøre det bedre både for sjåførene av bussene og for de kollektivreisende gjennom å oppfylle kravene til dimensjonering av holdeplasser og kravene til universell utforming.

– Gode og universelt utformede holdeplasser gjør at det blir enklere å velge bort bilen og mer attraktivt å reise kollektivt. På den måten er dette et bidrag til å nå de sentrale målene om nullvekst i bypakka, sier Edgar Barsjø, prosjektleder i Statens vegvesen. 

Tiltaket fører til bedret trafikksikkerhet ved at holdeplassene blir utformet på en måte som sikrer at bussen har god nok plass til å stoppe utenfor kjørebanen. Lehusene er plassert slik at de ikke kommer i konflikt med krav til sikt i veier og avkjørsler. De som skal krysse veien får en mer trafikksikker løsning da det anlegges trafikkøy som gjør at man kan konsentrere seg om en trafikkretning av gangen, og man har et trygt sted å stå om man må stoppe etter man har krysset det første kjørefeltet.

En del av bypakka

Prosjektet er i samsvar med forutsetningene i planene for Bypakke Nedre Glomma, sykkelhovedplanen, nasjonale føringer og kommuneplanens arealdel.  Målet er å øke andelen kollektivreisende gjennom å etablere tiltaket.

Kart med bussholdeplasser
Arbeidet med holdeplassene på Storhaug og Veberg starter i slutten av mai og forventes ferdig i slutten av 2024. Foto: Statens vegvesen
Daglig leder og byggeleder
Fra venstre daglig Leder Terje Vevelstad i Fosby Anlegg AS og byggeleder Nikolai Hansen i Statens vegvesen. Foto: Bypakke Nedre Glomma
Aktuelt for fylke(r): Østfold