Innføring av digitale selvbetjenings- og informasjonstjenester i Vegvesenet gir kunder og bruker stor nytteverdi. Utviklingen fortsetter fremover.

I sin årsrapport for 2023, som nettopp er offentliggjort, slår Statens vegvesen fast utviklingen og bruk av digitale kundetjenester skaper i tillegg til en bedre og mer effektiv «kundereise» store besparelser i kroner og ører, samt i tidsbruk og reiseaktivitet.

- Vi skal bli datadrevet og målet er å gjøre de mest verdifulle dataene lett tilgjengelig for lagring og gjenbruk. Det er et stort potensial i å utnytte data smartere, og en viktig forutsetning for det er lovlig, effektiv og forsvarlig bruk av personopplysninger. Dette vil fortsette inn i 2024 og årene fremover, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Som et eksempel trekker årsrapporten frem selvbetjenestingsløsningene på trafikant- og kjøretøyområdet. Der hvor kundene tidligere måtte oppsøke sin lokale trafikkstasjon, kan nå de fleste tradisjonelle tjenestene gjennomføres digitalt hjemmefra.

Den digitale reisen for trafikant- og kjøretøytjenester 2001-2023. Og mer kommer! Illustrasjon: Skjermdump

Store besparelser

Statens vegvesen regner med at disse tjeneste knyttet til trafikkstasjonene årlig fører til 1,2 millioner sparte oppmøter, som igjen gir en direkte besparelse på 316 millioner kroner i reisekostnader, 48 millioner sparte kilometer kjøring og forhindrer 61.000 tonn CO2-utslipp.

I 2023 fortsatte dette arbeidet. Blant annet ble digital synsattest, digital innsending av helseattest og bestilling og betaling av praktiske førerprøver for drosjenæringen innfaset.

Nå arbeides det - i 2024 og fremover - med å få på plass ytterligere tjenester, som godkjenning av nye og brukte tunge kjøretøy, timebestilling til hallkontroll, duplikatvognkort og utvide informasjonen under «Mine kjøretøy».

- Teknologiutviklingen i transportsektoren skjer raskt, og Statens vegvesen bidrar positivt til dette. Med trangere økonomisk handlingsrom fremover blir det viktig å omstille oss slik at vi skaper størst mulig verdi for samfunnet. Verdipotensialet som ligger i å utnytte data smart for samfunnet og for etaten er stor. Økt samarbeid, god organisasjons- og kompetanseutvikling vil sørge for at kjernevirksomheten vår utvikler seg ved hjelp av teknologi. Analyse av data gjør oss i stand til å forstå kundenes behov, samtidig som at vi kan forenkle og optimalisere verdikjeder, sier vegdirektøren.

Hun fremhever viktigheten med å optimalisere bruken av Nasjonal vegdatabank som grunnmuren for fremtidens digitale vei.

- Verdipotensialet som ligger i å utnytte data smart for samfunnet og for etaten er stor. Økt samarbeid, god organisasjons- og kompetanseutvikling vil sørge for at kjernevirksomheten vår utvikler seg ved hjelp av teknologi. Analyse av data gjør oss i stand til å forstå kundenes behov, samtidig som at vi kan forenkle og optimalisere verdikjeder.

På stell

Årsrapporten for 2023 fastslår at Statens vegvesen har hatt god måloppnåelse på flere områder og har solid kostnadskontroll.

- Vi har god kontroll på kostnadene, både i plan- og i anleggsfase. Gjennom årlige porteføljeprioriteringer foreslår vi prioriteringer av de riktige prosjektene til riktig tid.

- Vi fortsetter arbeidet med helhetlig tilnærming til drift, vedlikehold, mindre investeringer, utbedring og ny veibygging. Ved å sikre en best mulig sammenheng mellom de ulike innsatsområdene vil det kunne oppnås mer helhetlig standard på strekninger over tid, og det vil bidra til at vi får mer for pengene, heter det i årsrapporten.

Illustrasjon. Foto: Statens vegvesen