I dag signerte staten, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommune en foreløpig byvekstavtale. Avtalens verdi er på 1,74 mrd. kr over ti år.

Signering av foreløpig avtale
Forhandlingsleder Jan Fredrik Lund i Vegdirektoratet signerer utkast til avtalen, flankert av Marit Rønning, assisterende jernbanedirektør i Jernbanedirektoratet, Magnus Arnesen ordfører i Sarpsborg kommune og Arne Sekkelsten, ordfører i Fredrikstad kommune. Foto: Bypakke Nedre Glomma

– Vi har kommet til en god avtale for Nedre Glomma, og jeg vil takke for et godt forhandlingsklima, sier statens forhandlingsleder Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen.

Lokale parter og staten ble fredag 21. juni enige om et forslag til byvekstavtale for regionen i perioden 2024-2033. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen før avtalen inngås.

Et samarbeid om nullvekstmålet 

– En byvekstavtale legger til rette for god fremkommelighet, effektiv arealutnyttelse og løsninger for at flere skal velge gange, sykkel og kollektivtransport.  Det gir grønnere og mer attraktive byer å bo i. Dette er en utvikling vi ønsker for Nedre Glomma, sier Sindre Martinsen-Evje, leder av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma.

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport. Bedre samordning mellom staten, fylkeskommunen og kommunene er et viktig formål med byvekstavtalen.

God avtale for Nedre Glomma
Nedre Glomma er veldig glad for at de har kommet vel i havn med en foreløpig avtale for regionen. Fra venstre Marit Rønning (Jernbanedirektoratet), Eli Kristin Nordsiden (Statsforvalteren i Oslo og Viken), Jan Fredrik Lund (Vegdirektoratet), Sindre Martinsen-Evje (Østfold fylkeskommune), Arne Sekkelsten (Fredrikstad kommune) og Magnus Arnesen (Sarpsborg kommune) Foto: Bypakke Nedre Glomma

Endelig godkjennelse av avtalen til høsten 

Det er i dag fem områder med byvekstavtaler. Nedre Glomma sammen med Kristiansand ligger an til å bli de neste byområdene med en byvekstavtale. Den videre fremdriften for byvekstavtale i Nedre Glomma er nå lokalpolitisk behandling i fylkestinget og bystyrene i begge byer. Etter den lokalpolitiske behandlingen skal avtalen til regjeringen for endelig godkjenning. Endelig avtale vil foreligge høsten 2024.

Aktuelt for fylke(r): Østfold