Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Hydrogenferjer settes i trafikk mellom Bodø og Lofoten neste anbudsperiode.

Ferjesambandet er Norges lengste og går i det svært krevende sjøområdet Vestfjorden mellom Bodø, Lofoten, Værøy og Røst. 

Regjeringen skriver i sin pressemelding at de ønsker å legge til rette for utslippsfrie løsninger på ferjene langs norskekysten. Elektriske ferjer vil ikke fungere godt nok på strekningen, derfor har regjeringen bestemt at det neste anbudet skal forutsette bruk av hydrogenteknologi. Norge er verdensledende på miljøteknologi i maritim næring. Vi har muligheten til å bruke de offentlige kjøpene av ferjetjenester til å utvikle de beste løsningene for utslippsfrie ferjer.

Samtidig med overgangen til nullutslippsteknologi økes kapasiteten på sambandet, som er svært viktig for sjømatnæringa, reiselivet og lofotingene.

Grønt til havs

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for drift av ferjene på riksveg. De nye hydrogenferjene er en viktig milepæl i arbeidet for å utvikle ny teknologi for grønnere transport – også til havs.

– Bruk av hydrogen på Vestfjorden vil ha stor betydning for klimaet og miljøet. Statens vegvesen har tidligere bidratt til å innføre bruk av naturgass (LNG) og store batteripakker i maritim sektor, og nå tar vi det et skritt videre. Underveis har vi lært mye om hvordan vi kan bruke ny teknologi på ferjer, og vi har lagt inn krav som sikrer at hydrogenferjene skal bli minst like stabile når det gjelder drift, som diesel- og gassferjer, sier avdelingsdirektør Edvard Sandvik ved ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

De nye ferjene vil redusere CO2-utslippet i Vestfjordsambandet med 26 500 tonn årlig sammenlignet med dagens ferjer, som drives på naturgass (LNG). Dette tilsvarer det årlige utslippet fra 13 000 dieselbiler.

Utvider sommeren

Statens vegvesen legger også inn økt kapasitet over Vestfjorden i den nye kontrakten. De fire ferjene i neste anbudsperiode har plass til 120 personbiler, 12 vogntog og minst like mange passasjerer som i dag. To hovedfartøy skal benyttes hele året, mens det settes inn to ekstra ferjer på sommeren. De to sommersuppleringsfartøyene trafikkerer i dag sambandet totalt 15 uker. I ny kontrakt økes dette til 24 uker.

Lofoten er et populært reisemål, og det kan være utfordringer med kapasiteten sommerstid. Kravene til de nye ferjene innebærer at det blir bedre plass for biler, vogntog og folk.

I anbudet ligger det også inne en mulighet til å sette inn et femte fartøy i sambandet, hvis trafikkveksten blir større enn forutsatt.

Lyser ut konkurranse

I løpet av få dager starter Statens vegvesen en prosess for å få tilbakemeldinger på konkurransegrunnlaget fra markedet. Det endelige konkurransegrunnlaget kunngjøres i desember. Fristen for å komme med tilbud er planlagt til april. Oppstarten av drift på ferjesambandet er 1. januar 2024. Anbudsperioden varer i 15 år, som er 5 år lenger enn dagens kontrakt. Dette bidrar til å redusere risiko for tilbydere.

– Hydrogen som supplement til strøm for framtidas klimavennlige ferjer har vært et viktig tema for oss de siste årene. Statens vegvesen har over lang tid hatt dialog med ferjerederiene, maritim leverandørindustri og hydrogenleverandørene om bruk av hydrogen i maritim næring. For et år siden holdt vi leverandørkonferanse i Bodø om muligheten for hydrogen på Vestfjordsambandet, og fikk tydelig signal om at markedet var klart. Ut fra dette venter vi stor interesse fra rederiene, hydrogenleverandører og store deler av den norske maritime klyngen, sier Sandvik.

Ny teknologi

De nye hydrogenferjene skal ha minst samme krav til sikkerhet som andre ferjer, og det stilles strenge krav til fartøy og mannskap. Statens vegvesen stiller også krav som vil gi de nye hydrogenferjene minst like god regularitet som diesel- og gassferjer.

De to hovedfartøyene skal benytte hydrogen. Som et ekstra krav til driftssikkerhet skal hydrogenferjene også kunne benytte annet drivstoff. Suppleringsfartøyene skal ha null- eller lavutslippsløsning som biodiesel, biogass, strøm, hydrogen eller en kombinasjon av disse.

Illustrasjon av hydrogenferje
Illustrasjon: Gaute Larsen, Statens vegvesen Foto: Illustrasjon: Visuell kommunikasjon, Gaute Larsen