Totalt 2795 kilometer riksveg fordelt på sju områder fra Agder i sør til Nordland i nord får nye entreprenører fra i dag.

Dette er de første driftskontraktene som bare omfatter riksveger.

Tidligere har driftskontraktene vært felles for fylkesveger og riksveger, men etter regionreformen har Statens vegvesen bare ansvaret for riksvegene, inkludert europavegene. Det vil imidlertid ta mange år å fase ut dagens felleskontrakter med fylkeskommunene, så overgangen skjer gradvis.

Milepæl

– De første rene riksvegkontraktene er en viktig milepæl i arbeidet med bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og lavere klimafotavtrykk på viktige veger for trafikanter og næringsliv, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Entreprenørene har ansvaret for at vegnettet fungerer døgnet rundt, hele året. Arbeidet omfatter blant annet brøyting, strøing, grøfting, drenering, reparasjon av rekkverk, rydding av kratt og tilsyn med og vedlikehold av skilt og rasteplasser.

Færre og større

De sju nye driftskontraktene avløser om lag 20 gamle kontrakter som var for både riksveger og fylkesveger. Dette innebærer at de nye kontraktene dekker større geografiske områder enn de gamle.

De sju nye driftskontraktene som trer i kraft fra 1. september er fordelt på seks entreprenører. En kontrakt er i Agder, en i Telemark og Vestfold, to i Innlandet, en på Sunnmøre, en i Trondheim og en i Nordland. Kontraktsperioden er på tre eller fem år, og den samla kontraktsverdien er 2,3 milliarder kroner.

De nye kontraktene

Gudbrandsdalen 2020-2025. Entreprenør: Stian Brenden Maskinservice AS

Østerdalen 2020-2025. Entreprenør: Svevia Norge AS

Nedre Telemark og Vestfold 2020-2023. Entreprenør: Risa AS

Sørlandske 2020-2023. Entreprenør: Presis Vegdrift AS

Sunnmøre 2020-2023. Entreprenør: Mesta AS

Trondheim 2020-2025. Entreprenør: Veidekke AS

Salten 2020-2025. Entreprenør: Mesta AS

En ny vegdriftskontrakt for Drammen trer også i kraft fra i dag, men her er også fylkesvegene i området med.

I nord er det i tillegg oppstart for driftskontrakter for elektroanlegg på riksvegene i Midtre Hålogaland og Helgeland og Salten. I Oppland, Buskerud og området Follo, Romerike og Espa trer nye elektrokontrakter som er felles med fylkeskommunen i kraft fra i dag.

 

Godt samarbeid

– God drift kjennetegnes ved at den beste jobben er den som brukerne av veien merker minst. Våre entreprenører nedlegger et stort arbeid for at trafikanter og næringsliv skal komme trygt fram hver eneste dag, med minst mulig ulempe og best mulig trafikksikkerhet. Vi synes derfor det er hyggelig å kunne klippe en symbolsk snor for oppstarten av viktige driftskontrakter, og ser frem til et godt samarbeid til trafikantens beste, sier Bjørn Laksforsmo.

Statens vegvesen jobber sammen med bransjen for at fremtidige driftskontrakter skal motivere til fortsatt utvikling i bransjen. Det handler om kontraktslengder og utforming, og hvilke tildelingskriterier som skal brukes i tillegg til pris.

– Det er sammen med bransjen vi finner de gode og effektive løsningene både for klima, teknologi, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi ser at når vi får de beste samarbeidspartnerne får vi også resultater både på kvalitet, økonomi og brukeropplevelser, sier Bjørn Laksforsmo.

 

 

Brøyting er en viktig del av vegdriften. Her er Stian Brenden Maskinservice AS på arbeid på E6 i Gudbrandsdalen, som de skal drifte de fem neste årene.
Brøyting er en viktig del av vegdriften. Her er Stian Brenden Maskinservice AS på arbeid på E6 i Gudbrandsdalen, som de får ansvar for de fem neste årene. Foto: Øystein Skotte
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag