Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å lede arbeidet med Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge.

– En svært krevende og spennende utfordring vi ser fram til å ta fatt på, sier divisjonsdirektør Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Oppdraget kommer fra Samferdselsdepartementet, og utredningen skal konsentrerer seg om de lange transportstrekningene. Det vil si strekningene som har som funksjon å binde landsdelen sammen, og knytte denne til resten av landet og utlandet.

Bredt samarbeid

Både tog, fly og sjøtransport har, hver på sin måte, viktige funksjoner i landsdelen. Utredningen skal derfor omfatte alle transportformer, og arbeidet vil skje i nært samarbeid med Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket I tillegg blir fylkeskommunene, Fylkesmennene, Sametinget, Bane Nor og Nye veier trukket inn, og næringsliv, transportører, innbyggere og interessegrupper blir også involvert.

Signe Eikenes har fått jobben med å lede prosjektet. Hun kommer fra jobben som prosjektleder for E39 Stord-Os, som er en del av Fergefri E39.

– Utredningen vil være med på å legge grunnlaget for transportsystemene i landsdelen i lang tid framover. Jeg er veldig glad for at jeg får være med på en så stor og viktig prosess, sier Eikenes.

– Lange avstander og krevende vær

Utredningen skal belyse hva som trengs for å utvikle en moderne og sammenhengende infrastruktur, som gir attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og som kobler produksjon av varer og tjenester til markedene.

– Tidligere utredninger viser at de viktigste utfordringene i landsdelen er at det er dyrt å transportere gods, reisetidene er lange og det er begrenset kapasitet inn mot byområdene. I tillegg vet vi at værforhold, ras og skred og lange avstander gjør at det er krevende å legge til rette for effektive transportforbindelser, påpeker Lund.

Klima og miljø setter rammene

Utredningen skal skaffe et bilde av kostnader og samfunnsnytte for de aktuelle løsningene. Transporten i Norge skal bli grønnere, og omstilling til et lavutslippssamfunn legger premissene for arbeidet med utredningen. Den må også ta høyde for at ny teknologi kan åpne for nye muligheter og løsninger, og de ulike konseptene må sees i sammenheng på tvers av transportformer.

På grunnlag av et utfordringsnotat som skal leveres innen 1. oktober i år vil Samferdselsdepartementet fastsette mandatet for utredningen.

Kontaktpersoner:

Divisjonsdirektør Per Morten Lund, 952 76 397

Prosjektleder Signe Eikenes, 951 91 934

Kommunikasjonsrådgiver: Kristin Gjærevoll, 996 45 913