Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Promillegrense for kjøring med elsparkesykkel på 0,2 kan hindre mange av skadene vi ser.

En nedre aldersgrense på 12 år og et påbud om bruk av hjelm for alle under 15 år, er også blant forslagene som er sendt på høring.

Kommunene kan regulere

Vegvesenet vil gi kommunene tydeligere hjemmel til å regulere parkering og bruken på offentlige areal, fremgår det av høringen. Kommuner skal også ha anledning til å ilegge gebyr for brudd på regler om hvor elsparkesykler skal stilles opp. Utleierne blir ansvarlig for gebyrene.

Oppdrag fra departementet 

Samferdselsdepartementet ga i høst Statens vegvesen i oppdrag å utrede hvilke regler som kan tre i kraft før våren 2021. Dette forutsetter at nye regler kommer som endringer i forskriftene under vegtrafikkloven. Forslag til regelendringer berører ikke vanlige sykler og elsykler.

Balansert regelverk

Utredningen er en bred gjennomgang av mulighetene for å gi regler. Vegvesenet ser ikke for seg at alle forslagene skal gjennomføres. En bred høring og en god debatt vil gi myndighetene et grunnlag for å finne en balansert løsning.

- Det gjelder å finne en balanse. Vi ønsker ikke å strupe en ny bransje. Men vi ønsker ordnede forhold for alle trafikanter, sier seniorrådgiver Anette Hauge i Statens vegvesen. 

Forslagene er motivert av trafikksikkerhet for brukerne. I høringsbrevet omtales ulykkene og skadepotensialet med grunnlag i legevaktundersøkelsen i Oslo.

«Liten elektrisk motorvogn»

Til nå har elsparkesykler, hoverboards, Segways og lignende elektriske kjøretøy blitt regulert som sykkel i kjøretøyforskriften. Men dette er motoriserte kjøretøy, og nå foreslår Vegvesenet å opprette en kategori med benevnelse «liten elektrisk motorvogn» som gjør det mulig å lage fornuftige regler for en ny type mobilitet.

Promillegrense

Vegvesenet foreslår promillegrense på linje med andre motorkjøretøy på 0,2, aldersgrense, hjelmpåbud og fartsgrense. Derimot ønsker ikke Statens vegvesen krav om føreropplæring eller registering som motorvogn

Gir nytte for mange

Tilbudet av elektriske sparkesykler eksploderte på kort tid, og dette tyder på at kjøretøyene dekker et behov og gir brukeren positiv nytte. Det kan komme flere nye typer elektriske kjøretøy på markedet. Utbredelsen og bruken av slike kjøretøyer må skje på en trafikksikker måte – for dem som bruker slike kjøretøy og for alle andre trafikanter.

Verktøy for kommunene

Flere av forslagene i høringen er å betrakte som verktøy kommunene kan ta å bruk i den utstrekning det lokalt er behov for det. En slik hjemmel er skilting av bruksbegrensninger. Et eksempel er skilting av soner for elsparkesykler eller soner med parkeringsforbud. Adgangen til å ilegge gebyr gir håndhevingsmuligheter til politi og kommuner når elsparkesykler er feilparkert på offentlig grunn.

Krav om tilnærmet gangfart på fortau

Selv om elsparkesykkel blir motorvogn, skal den kunne benyttes på de arealene og på tilnærmet samme måte som sykler brukes i dag. Unntak fra dette skal skiltes. I høringen spiller Vegvesenet inn et mulig krav er «gangfart» på 6 km/t når en el-sparkesykkel passerer gående på gangvei eller fortau.

Foto: Henriette Erken Busterud