Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Effekter som lys, kunst og vegetasjon kan brukes strategisk for å øke oppmerksomheten og bedre trafikksikkerheten.

Virkemidlene kan variere fra vakre steiner til ruvende installasjoner. I rundkjøringen på ny E134 i Kongsberg kommer snart installasjonen «Liggende Møbius» signert kunstneren Viel Bjerkeseth. Verket er enormt stort; det veier åtte tonn, er fire meter høyt og 14 meter bredt. Kunstverket avdukes i november og er en del av et skulpturprosjekt som også skal prege Kongsberg teknologipark.

Markerer åkerlandskapet

På rv. 3/25 som går gjennom Løten og Elverum kommuner i Hedmark skal en helt ny installasjon settes opp våren 2020.  Statens vegvesen inviterte fire kunstnere til å komme med forslag til kunstverk som kunne pryde rundkjøringen. 2. september ble det klart at Elin Drougge vant konkurransen med sin installasjon som skal signalisere overgangen fra de store skogsområdene til åkerlandskap og kornkammer.

Mye å vinne

– Det er mange gode grunner til at vi bør tilstrebe å gjøre det vakkert rundt oss. I vakre omgivelser kan også reiseopplevelse bidra til identitetsbygging og markedsføring av Norge. Reiseopplevelsen kan styrkes gjennom vegetasjonsydding for å ivareta utsyn til et vakkert landskapsrom, sier sivilarkitekt Ingvill Hoftun i Vegdirektoratet.

Strategisk bruk av lys

– Ved å tilpasse trafikantens opplevelse til veiens hastighet kan reiseopplevelsen visualisere fartsgrensen. Når vi fremhever noen elementer, og nedtoner andre kan trafikantens oppmerksomhet styres. Som for eksempel i Sverige der lys bare brukes i kryssområder og ikke på veiene. Et annet eksempel er elg-gevirene i Østerdalen, som bidrar til økt oppmerksomhet for viltkryssinger. Oppmerksomheten øker når noe skiller seg ut, sier hun.

Styrer oppmerksomheten

Bevisst utforming av veganleggene bidrar til god trafikal adferd. På samme måte vil god utforming av en sentraløy i en rundkjøring bidra til å signalisere at hastigheten må reduseres, og på den måten få bedre kjøreadferd, sier Hoftun.

Hun er overbevist om at en godt utformet veg med en gjennomtenkt og helhetlig design bidrar til bedre reiseopplevelse og en mer oppmerksom trafikant som kjører mer trafikksikkert.

Ulik praksis for kunstinnstallasjoner

Det er vanskelig å finne en klar rettesnor for når veganlegg gjør seg fortjent til en kunstinstallasjon. I Statens vegvesen er det tradisjon for at prosjektene sørger for gode landskapsarkitektoniske løsninger gjennom bruk av terrengforming, muring, vegetasjon o.l.

– Der det blir satt opp kunstinstallasjoner er det ofte grupper i nærmiljøet som har et sterkt ønske om lokale markører og utsmykking. De står vanligvis både for idé og finansiering, sier vegplanlegger Marius Slinde.

Urbane områder tåler det best

Han er opptatt av at både landskapsarkitektonisk utforming og kunstinstallasjoner må harmonere med omgivelsene. Det betyr at kunstinstallasjoner som oftest passer bedre i områder med urban karakter.

Slinde understreker at i beslutningen om både landskapsarkitektonisk utforming og kunstinstallasjoner i et veganlegg, må trafikksikkerhet, byggekostnader og kostnader til drift og vedlikehold tas med i betraktningen.

Utsmykning i rundkjøring på rv. 3/25 I Hedmark markerer overgangen fra de store skogsområdene til åkerlandskap. Foto: Erik Larsstuen