Det er over 6 000 brukonstruksjoner på riks- og europaveiene. Vårt vedlikehold sikrer at de er trygge, og gir dem lengre levetid.

Hålogalandsbrua i Narvik kommune.
Foto av Hålogalandsbrua i Narvik kommune. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen gjør alt vi kan for å holde riks- og europaveiene åpne og sikre året rundt, slik at du får en enklere reisehverdag.

For at det skal være mulig, må vi jevnlig utføre vedlikehold. En bru regnes å ha en levetid på 100 år og en fergekai 50 år. Derfor bruker vi årlig rundt en halv milliard på vedlikehold av våre over 6 000 brukonstruksjoner.  

Vi er klar over at vedlikeholdsarbeid langs veien kan skape trafikale utfordringer. Vi gjør derfor alt vi kan for å informere bredest og best mulig om vedlikehold, slik at trafikkavviklingen blir smidigst og tryggest mulig.

Det er derfor viktig at alle bilister respekterer trafikkreguleringen, uansett om den skjer ved skilting, lys eller dirigent. Der vedlikeholdet skaper trafikale utfordringer, prøver vi å gjøre oss ferdig med alt når vi er i gang.

Trygge bruer gir enklere reisehverdag

Inspeksjonene på bruene er grundige og tidkrevende, slik at vi i Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over tilstand og behovet for vedlikehold.

Dette sikrer at bilistene til enhver tid kan stole på at samtlige bruer er trygge å kjøre på. Vi ønsker å ligge i forkant med inspeksjonsarbeidet slik at vi får mest mulig igjen for de årlige vedlikeholdsmidlene.

Trygge bruer er med på å gi en enklere reisehverdag og oppfylle vår visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Det er flere typer inspeksjon på bruene:

  • En enkelinspeksjon er uten krav til bruk av tilkomstutstyr.
  • En hovedinspeksjon skjer hvert femte år og er en grundig kontroll av hele brua på nært hold. Her bruker vi utstyr som drone, brulift, stige, klatreutstyr, båt, dykker og fjernstyrt undervannsfarkost.

Noe av det viktigste vi ser etter, er skader som kan påvirke bruenes bæreevne og trafikksikkerhet. Typiske tegn på dette kan være setningsskader, erosjon, sprekker, brudd, avskalling, rust, betongskader og malingskade på stål.

Drone og annen ny teknologi kan bli mer brukt på bruinspeksjoner i fremtiden.

Miljøvennlig å vedlikeholde bruer

Det grønne skiftet har sitt å si også for bruvedlikeholdet. Med rett vedlikehold til rett tid kan vi opprettholde bæreevne og trafikksikkerhet og også forlenge levetiden på bruene. Nybygg gir betydelige høyere CO2-utslipp med tanke på både riving, bygging og transport.

Kildesortering i forbindelse med vedlikehold bidrar også i Statens vegvesens mål om å bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål.

Den eldste brua i drift på våre riksveier er Låtefossbrua på riksveg 13 i Ullensvang kommune i Vestland. Den 60 meter lange brua ble bygget så langt tilbake som 1859.

Byggingen av bruer og brukonstruksjoner har særlig skutt fart fra 1970 og framover. Blant de nyeste er Tana bru som åpnet i 2020, og den nye Varoddbrua i Kristiansand.

Vedlikehold av ferjekaier

En ferjekai regnes å ha levetid på rundt 50 år. Ferjekaier skal ha hovedinspeksjon hvert tredje år. Ferjekaier har mye større påkjenninger enn bruer, og derfor blir inspeksjonene gjort hyppigere.

Statens vegvesen har også ansvaret for 16 riksveiferjesamband. Resten av landets rundt 100 ferjesamband er fylkesamband eller kommunale samband.