For at kjøring inn og ut fra en eiendom skal skje på en trafikksikker måte, stilles det krav til blant annet sikt og utforming av avkjørselen.

En søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens transportfunksjon. Søknad om avkjørsel behandles av enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen.

Hva er en avkjørsel?

Det er tilknytningspunktet til den offentlige veien som regnes som avkjørselen.

Hva innebærer en avkjørselstillatelse?

Avkjørselstillatelsen gjelder kun selve tilknytningspunktet mellom offentlige vei og privat eiendom/vei. Det vil si at tillatelsen for eksempel ikke gir byggetillatelse for andre tiltak på eiendommen. Du kan heller ikke foreta inngrep som for eksempel graving på arealet fram til tilknytningspunktet på den offentlige veien.

Skal du benytte en privat vei eller felles avkjørsel fram til den offentlige veien, må du selv avklare eiendomsforhold og få tillatelse.

Krav til avkjørselen

Hvilke krav som gjelder kan variere avhengig av blant annet hastigheten på tilknytningsveien, trafikkmengde og veitype. Vær også oppmerksom på at mange kommuner har egne krav til avkjørselen. Se aktuell kommunes nettside for mer informasjon.

Når du planlegger avkjørsel må du tenke på sikt, geometri, stigningsforhold, bredde, drenering og at det er nok plass til å snu på egen eiendom. Når det gjelder sikt må du for eksempel avklare med naboer om fjerning av naboens hekk dersom den vil hindre siktforholdene.

I tillegg til at kravene må oppfylles legger vi vekt på at en avkjørsel som hovedregel skal legges til mindre viktige veier med lite trafikk. Videre skal alle eiendommer i utgangspunktet kun ha én avkjørsel. Det er vanligvis lettere å få innvilget en søknad dersom atkomsten legges til en allerede godkjent avkjørsel.

Avkjørsel fra landbrukseiendom

Dersom en boligenhet eller en kårbolig tilhørende en landbrukseiendom ønskes fradelt som egen boligtomt, må det søkes om ny avkjørselstillatelse.

Etablering av ny bolig i tilknytning til godkjent driftsavkjørsel; avkjørsel som benyttes til jord- eller skogbruksdrift, blir vurdert på lik linje med søknad om ny avkjørsel.