I søknaden må du oppgi informasjon om hvem som søker og eiendommen du søker avkjørsel til.

Noen kommuner har egne krav utover det som er angitt her når det gjelder hva søknaden skal inneholde. Se aktuell kommunes nettside for mer informasjon.

Informasjon om søker

Du må oppgi om du søker på vegne av deg selv, en annen privatperson eller en virksomhet.

Legger du inn e-postadresse og mobiltelefonnummer vil disse opplysningene kun bli brukt til å kontakte deg i forbindelse med søknaden. Det vil ikke bli gjort endringer i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Informasjon om eiendom du søker avkjørsel til

Du må oppgi adressen eller gårds- og bruksnummer til eiendommen det søkes for.

Tilknytningspunkt til offentlig vei

Etter at du har valgt eiendom må du markere hvilken offentlig vei du ønsker avkjørselen skal tilknyttes.

Husk at dersom eiendommen skal benytte privat vei fram til en offentlig vei, er det den offentlige veien som du skal angi i søknadskjemaet.

Arealformål

Reguleringsplaner eller kommuneplanens arealdel kan sette visse begrensninger på bruken av arealet. Du vil få oppgitt gjeldende arealformål i skjemaet om kommunen har gjort planene tilgjengelig hos Kartverket. Du kan også finne ut dette selv ved å gå inn på kommunens nettside og søke i kartportalen.

Situasjonsplan

Du må legge ved en situasjonsplan for eiendommen som viser:

  • bygninger
  • plassering av avkjørsel med tilknytning til offentlig vei
  • snumuligheter
  • eventuell biloppstillingsplass

Skal du søke om avkjørsel fra kommunal vei krever noen kommuner at du blant annet tegner inn avkjørselen med bredde, frisikttrekant og svingradius samt lengdeprofil som viser avkjørselens stigning. Se kommunens nettside for mer informasjon.

Du kan laste opp situasjonsplanen som png, jpeg/jpg, gif, tif/tiff, pdf, odt, doc eller docx. Filen(e) kan totalt være på 30 MB.

Begrunnelse

Du må gi en beskrivelse av hvorfor du søker om ny eller endret avkjørsel. Du må oppgi forventet trafikkmengde i avkjørselen og om det er person- eller lastebil som skal benytte avkjørselen.

Søker du om avkjørsel for en tidsbegrenset periode må varighet oppgis og begrunnes.

Nabovarsel

Hvis den offentlige veien, som det søkes om avkjørsel fra, inngår i reguleringsplan eller at det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter, vil det i de fleste tilfellene være krav om at søknaden nabovarsles. For mer informasjon, se Når må du sende nabovarsel? (Direktoratet for byggkvalitet) eller kommunens nettside.

Legg ved nabovarslet med alle vedlegg og kvitteringer som viser at alle naboer er blitt varslet. Alle merknader fra naboer vedlegges også med dine kommentarer til hver enkelt merknad.

Kommunen kan gi råd om nabovarsel.

Annen informasjon

Har du annen informasjon du mener er av betydning for søknaden din, kan det legges ved søknaden. Det kan for eksempel være geoteknisk rapport, støyutredning, foto, tegninger fra arkitekt eller annen dokumentasjon.