Blir søknaden din innvilget vil du få et vedtak om dispensasjon fra byggegrensen. Blir søknaden avslått har du anledning til å klage.

Dersom søknaden blir innvilget, får du et vedtak om dispensasjon fra byggegrensen. Av vedtaket vil det fremgå hvilke vilkår eller krav det stilles for at du skal kunne bygge nærmere veien enn det byggegrensen tillater.

Når får du svar på søknaden?

Søknad om dispensasjon fra byggegrense etter vegloven skal normalt være behandlet innen én måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen én måned etter at den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du kan forvente vedtak i saken.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel, behandles etter plan- og bygningsloven og kommunens saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen mottar en komplett søknad. Hvis kommunen må innhente høringsuttalelser fra andre myndigheter, kan saksbehandlingsfristen bli forlenget med 4 uker.

Mangler det opplysninger i søknaden vil du få beskjed.

Du vil motta vedtaket i saken i din digitale postkasse. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt per post.

Klage over vedtak

Hvis du får avslag på søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage dersom du får innvilget dispensasjon, men er uenig i vilkårene som stilles.

Sammen med vedtaket får du informasjon om hvem det kan klages til, hvilket lovverk saken er behandlet etter og hvilken frist det er for å klage på avgjørelsen.