Barn bør være like godt sikret i buss som de er i bil, og bruke bilbelte der dette er montert.

Gjeldende regelverk

I forskrift om bruk av bilbelte § 1 første ledd skal «bilbelte og annet utstyr til sikring av personer (…) brukes der det er montert».

For barn i buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse 1 («bybuss»), uttales det i § 1 fjerde ledd b at «Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.»

Barn under 3 år

For barn under 3 år skal det være minst to godkjente sitteplasser eller minst to sitteplasser hvor det kan festes sikringsutstyr for barn under 3 år, dette følger av kjøretøyforskriften § 8-2 a. Kravet gjelder kun for busser registrert før 15. september 2012.

For busser registrert etter 15. september 2012 er det ikke et teknisk krav til sikringsutstyr for barn under 3 år.

«Bybuss» kjøretøygruppe M3 klasse 1, er fritatt fra disse reglene.

Regelverksendring

Det pågår nå et regelverksarbeid for å få innført det tekniske kravet til sikringsutstyr for barn under 3 år, også for busser registrert etter 15. september 2012.

Barn over 3 år

Barn over 3 år skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.

På små barn kan et ordinært bilbelte noen ganger komme litt høyt opp på barnets hals. I buss som transporterer barn lavere enn 135 cm, anbefales det derfor at det i tillegg til bilbelte blir brukt en beltepute. Belteputen vil gjøre at barnet sitter høyere og at sikkerhetsbeltet får riktig plassering på barnets kropp.

Reaksjon ved unnlatt bruk av sikring

Den som har fylt 15 år og som unnlater å bruke setebelte ilegges gebyr.

Ved manglende bruk av sikring på personer under 15 år er fører av motorvognen ansvarlig. Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år registreres med to prikker.