• Tredje og siste steg i planleggingen av en stor vegutbygging.
  • En detaljering av det som er vedtatt i kommunedelplanen.
  • Statens vegvesen utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen.

Hva inneholder reguleringsplanen?

En reguleringsplan omhandler vegens utforming i detalj:

  • Hvilket areal Statens vegvesen trenger til den framtidige vegen og hvordan arealene inntil vegen er tenkt brukt.
  • Utforming av veg med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer, miljøtiltak, vilttiltak, eventuelle gang- og sykkelveger eller andre tiltak på eller langs lokalveger, områder for deponi og rigg samt prinsipper for vannavrenning.

Hva kan det gis innspill på?

  • I prinsippet ønskes innspill på alt som har betydning for utforming av veganlegget. Relevante innspill kan være plassering av vegen, lokale adkomstforhold, støytiltak, krysningsmuligheter, vannavrenning og stikkrenner, forholdet til brønner og lignende.

Hvem kan gi innspill?

  • Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte.

Når og hvordan ønsker Statens vegvesen innspill?

  • Innspill ønskes ved varsel om oppstart av reguleringsplanen, og i avslutningsfasen når reguleringsplanen legges ut til offentlig høring.
  • Varsel om planoppstart, høringsperiode og frist for innspill samt åpne møter blir annonsert i lokalpressen og på vegvesen.no. Berørte grunneiere blir også informert gjennom brev.
  • Innspillene bør være skriftlige, men på de åpne møtene er det mulig å gi muntlige innspill.

Plan- og bygningsloven