Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Lofot-utredningen skal ta for seg alle sider ved transportsystemet i Lofoten. I tillegg til å gå gjennom hva slags standard E10 skal ha og hvor den skal gå i framtida, skal spørsmål om ferger, tilførselsveger og tilknytning til havner og lufthavner være en del av utredningen.

Det går fram av mandatet Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen for konseptvalgutredningen (KVU) for E10 mellom Fiskebøl og Å.

Departementet definerer målet til at strekningen i 2040 skal ha et transportsystem som knytter sammen regionen på en robust og effektiv måte, og gir god kontakt med naboregionene. Det er også et mål at regionens særegne verdier skal styrkes i Lofotens framtidige transportsystem.

Samferdselsdepartementet påpeker at dagens E10 gjennom Lofoten har lav standard og liten bredde, og at det er behov for opprusting og tyngre vedlikehold. I mandatbrevet vises det også til at innkortingstiltak og raskere reisetid mellom de største senterområdene kan gi regionforstørring.

Statens vegvesen har skissert utfordringene med konseptvalgutredningen i et eget notat.

Hele utredningen skal være ferdig i løpet av våren 2015.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland