Oppretter referansegruppe for E10 Lofoten

— Mandag 25. juni ble det avholdt et første møte i det som skal være den politiske referansegruppen for vegprosjektet som foreløpig kalles for E10 Lofoten.

Lofot-utredningen ut på høring

— Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende Konseptvalgutredningen for E10 gjennom Lofoten ut på høring slik at den kan behandles av berørte kommuner og Nordland fylkeskommune før jul.

Satser på sikkerhet og kortere reisetider i Lofoten

— Statens vegvesen anbefaler tiltak som korter inn E10 gjennom Lofoten med 24 kilometer fra dagens 160 kilometer. Vegen skal også sikres mot ras og annen naturfare og legges bedre til rette for syklister.

Ser på veg-kombinasjoner i Lofoten

— Skal det bygges flere mil ny veg gjennom Lofoten eller skal dagens veg forsterkes og utvides i bredden? Det blir et hovedspørsmål i Statens vegvesens utredning om framtidas transportløsninger for Lofoten.

Vil ikke flytte Lofot-ferga

— Statens vegvesen anbefaler at ferga mellom Bodø og Vest-Lofoten skal gå til Moskenes også i framtida.

Kan halvere reisetida Svolvær-Leknes

— Å bygge helt ny veg over Vestvågøy kan bli rimeligere enn å oppgradere dagens veg. Det går fram av beregninger Statens vegvesen har gjort i forbindelse med utredningen om framtidas E10 gjennom Lofoten.