Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen tar med seg flere nye løsninger i arbeidet med å planlegge «ny» E10 gjennom Lofoten, blant annet når det gjelder rassikring i Flakstad.

Den formelle planprosessen for E10 mellom Fiskebøl og Å starter i oktober. I disse dager avsluttes forprosjektet, som avklarer hvilke alternativer som skal være med i den videre planleggingen. Noen forslag er silt ut, fordi de har for dårlig effekt, er uforholdsmessig kostbare eller har svært negative konsekvenser for natur og miljø. Samtidig har det kommet opp noen nye løsninger, som blir med i den videre planleggingen.

Bakgrunn og rammer

Bakgrunnen for arbeidet er konseptvalgutredningen (KVU), hvor det ble foreslått overordnede strategier for utvikling av hele strekningen mellom Fiskebøl og Å. Regjeringen har fulgt opp med å gi føringer for den videre planleggingen.

Viktige mål er å redusere naturfare, bedre framkommeligheten og legge til rette for turisme og øvrig næringsliv. Vegen skal sikres mot skred, vind og bølger og flaskehalser skal utbedres. Videre skal det gjennomføres tiltak for gående og syklende og tilrettelegges bedre for turister langs vegen. Det legges opp til innkorting over Flakstadpollen og gjennom Lyngværfjellet og det skal gjøres tiltak i byområdene Leknes og Svolvær-Kabelvåg.

Viktige elementer

Statens vegvesen er nå i gang med å utarbeide planprogrammet, som er en plan for den videre planleggingen. Planprogrammet viser blant annet hvilke alternativer som skal prioriteres for mer detaljert planlegging og nærmere om tema som skal konsekvensutredes.

Her er noen av de viktigste elementene som det skal arbeides videre med:

  •  Vurdere strekninger mellom Fiskebøl og Nappstraumen som skal utvikles til en bredde og standard som kvalifiserer for gul midtlinje.
  • Sikring av punkter som er utsatt for skred, vind og bølger.
  •  Justert korridor for E10 over Andøya i Moskenes med en kort tunnel på siden av dagens veg. 
  • Skredsikring i Flakstad. I tillegg til forslaget om bru/fylling over Flakstadpollen («Bainveien»), skal det utredes et alternativ med tunnel gjennom Stortinden og sjøfylling nedenfor dagens rasfarlige veg på østsida av Flakstadpollen. En slik løsning fører gjennomgangstrafikken utenfor Ramberg, samtidig som Nusfjord unngår lang omkjøring.
  • Over Vestvågøy skal det arbeides videre med to alternativer, hvorav det ene innebærer omlegging av E10 mellom Limstrandpollen og Skjerpen, mens det andre omfatter tiltak langs eksisterende E10.
  • Tunnel gjennom Lyngværfjellet i Vågan. Denne har stort potensial for innkorting av reisetid og forbedring av trafikksikkerhet og rassikkerhet.
  • Tunnel gjennom Svolværfjellet vurderes som alternativ til skredsikring av dagens veg.

I forbindelse med varsling av planoppstart, vil alle som er berørt av planene, bli invitert til å komme med innspill. Det endelige forslaget til planprogram blir lagt til høring og offentlig ettersyn i løpet av første kvartal 2020. Deretter starter arbeidet med reguleringsplan eller kommunedelplan.

Økonomiske rammer

I Nasjonal transportplan er det satt av 2 milliarder kroner i perioden 2024-2029 til skredsikring i Flakstad og oppstart for utbedring av strekningen mellom Nappstraumen og Fiskebøl.

I forbindelse med arbeidet med neste Nasjonal transportplan har Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomgå alle prosjektene på nytt, med sikte på å redusere kostnadene. De endelige rammene og oppstartstidspunkt for satsingen på E10 gjennom Lofoten blir avklart først etter at Nasjonal transportplan for perioden 2022-2023 er behandlet av Stortinget i 2021.

Flakstad-alternativer

Alternativer Flakstad: I tillegg til forslaget om bru/fylling over Flakstadpollen («Bainveien»), skal det utredes et alternativ med tunnel gjennom Stortinden og sjøfylling nedenfor dagens rasfarlige veg på østsida av Flakstadpollen.

 

 

Lyngværfjellet

Lyngværfjellet: Det skal arbeides videre med planlegging av tunnel gjennom Lyngværfjellet.

 

Det arbeides videre med alternative løsninger for «ny» E10 gjennom Lofoten.
Aktuelt for fylke(r): Nordland