Berørte kommuner og fylkeskommuner ble enige om en bompengeløsning i fjor høst.

Men den lokalpolitiske enigheten om bompengeløsningen forutsetter at Samferdselsdepartementet godkjenner enkelte elementer som ikke følger gjeldende takstretningslinjer.

bratte bakker på E134 opp til Meheia fra Notodden
E134 Saggrenda-Elgsjø er fortsatt prioritert høyt i Statens vegvesen, men videre framdrift er foreløpig usikkert. (Foto: Kjell Wold)

-Dette må være på plass før Statens vegvesen kan utarbeide det faglige grunnlaget som skal legges fram for endelig lokalpolitisk behandling, forteller prosjektleder i Statens vegvesen Trude Holter.

Bompengevedtak trolig i 2024

-Svaret fra Samferdselsdepartementet foreligger ikke ennå. Vår vurdering er derfor at det ikke lenger er mulig å rekke lokalpolitisk behandling før sommeren. Begge fylkene skal som kjent oppløses ved nyttårsskiftet, og vi har forstått det slik at fylkestingene i andre halvår 2023 ikke vil behandle saker som gir økonomiske bindinger for de nye fylkeskommunene. Dette innebærer at lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger neppe vil foreligge før i 2024, sier Trude Holter.

-Når bompengevedtaket er på plass venter ekstern kvalitetssikring før Stortingsbehandling. Anskaffelse av totalentreprenør med forhandling tar også en del tid, så byggestart ser nå i beste fall ut til å bli i 2027, tror prosjektleder for ny E134 mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden, Trude Holter i Statens vegvesen.

Tydelige signal om reduserte rammer

Regjeringen har gitt tydelige signaler om reduksjon i de økonomiske rammene til vegbygging framover, og vil derfor blant annet forsere revisjonen av Nasjonal transportplan (NTP) med ett år.

Stor usikkerhet om videre framdrift

- Vi vet ikke hva dette vil innebære for prosjektet E134 Saggrenda-Elgsjø, så inntil regjeringen har presentert sitt forslag til NTP 2025-2036 vil det være stor usikkerhet knyttet til framdriften skissert over, sier Trude Holter.

Statens vegvesen leverte nylig sitt forslag til porteføljeprioritering som innspill til rulleringen av NTP. Prosjektet E134 Saggrenda-Elgsjø ligger her på en 6. plass (av 26 prioriterte prosjekter), mens det havner helt oppe på en 3. plass dersom prosjektene prioriteres utelukkende på bakgrunn av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

-Inntil en ny stortingsmelding er på plass, har vi full fokus på å ferdigstille de prosjektene som er høyt prioritert i NTP 2022-2033, sier Trude Hiolter.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark