Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Planprogrammet for E134-strekningen Saggrenda-Elgsjø er nå vedtatt både i Kongsberg og Notodden kommuner

Begge kommuner går også for Statens vegvesens forslag om å velge veglinjealternativ 3 - smal firefelts veg

I Kongsberg ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt i utvalg for miljø og utvikling 14.12.2020:

Veglinjene går sør for dagens E134 fra Saggrenda til Jerpetjønn. (Foto: Statens vegvesen)

Kongsberg

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jf. § 4-1, fastsettes Planprogram for E134 Saggrenda – Elgsjø, reguleringsplan med konsekvensutredning, jf. forslag til planprogram datert 13.11.2020 med

følgende endringer. a) Hindring av spredning av mikroplast skal omtales i planbeskrivelsen og sikres gjennom reguleringsplanen.

2. Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 32 utarbeides reguleringsplan for veglinje alternativ 3, jf. silingsrapport datert 3.8.2020.

Notodden

Kommunestyret i Notodden gjorde følgende vedtak 10.12.2020: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jf. § 4-1, fastsettes Planprogram for E134 Saggrenda–Elgsjø, reguleringsplan med konsekvensutredning, jf. forslag til planprogram datert 13.11.2020. Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 32 utarbeides reguleringsplan for veglinje alternativ 3, jf. silingsrapport datert 3.8.2020.

Vegens høyeste punkt er her ved rasteplassen på Jerpetjønn. (Foto: Kjell Wold)

Det anmodes om at det i det fremtidige reguleringsarbeidet knyttet til strekningen Saggrenda-Elgsjø tas hensyn til Notodden kommunes ønske om plassering av riggplass knyttet til anleggsperioden og utbyggingen av E134 så nær opp til Rossebuområdet (prosjekt Telemark Ring) som mulig. Om mulig synliggjøres dette i den fremtidige reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene. Det må i arbeidet med reguleringsplan legges stor vekt på trafikksikkerhet.

-Hyggelig førjulsgave

Planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld er godt fornøyd med vedtakene som er fattet i de to kommunene.

-Det er en flott førjulsgave at kommunene vedtar planprogrammet og vedtar at det skal utarbeides reguleringsplan for smal firefelts veg. Dette er helt i tråd med Statens vegvesens anbefalinger, sier Grøsfjeld.

 

Bakkene opp fra Elgsø mot Meheia er bratte og svingete. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken