Den nye firefelts innfartsvegen mellom Breivika og Lerstad vil i hovedsak gå i tunnel, og vil avlaste både dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det skal bygges nytt toplansskryss i vest ved Lerstad og det blir ny gang- og sykkelveg på hele strekningen.

I ferbuar startet arbeidet med en omregulering, og 30. august 2022 vedtok Ålesund kommune å legge planen ut på høring. Høringsperioden er 8.9 - 21.10.2022.

Forberedende arbeid er godt i gang, og torsdag 7.april ble første spadetak markert. Hovedentreprisen skal lyses ut i februar 2023.

I statsbudsjettet for 2022 ligger det inne 130 millioner til prosjektet.

E136 Breivika-Breivika er en del av Bypakke Ålesund 

Ny innfartsveg til Ålesund gjennom Lerstad har vært planlagt i over 40 år, og er det største og mest omfattende tiltaket i Bypakke Ålesund. 

Hvert døgn kjører nesten 15 000 biler gjennom bydelen. 

Den nye tunellen vil avlaste både dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Lengden blir på ca. 3 km. 

Sykkel og gangveg

Forholdene for gåande og syklende på strekningen blir vesentlig bedre som følge av tiltaket.

Frå Moa til Lerstad skal det bygges fire kilometer samanhengende gang- og sykkelveg. Traséen går frå Moa til Lerstad, forbi Lerstad skole og ut til rundkjøringa på Lerstad. På store deler av strekninga vil gang- og sykkelveg ligge i et parkdrag i god avstand fra bilvegen. 

Gang- og sykkelvegen vil krysse under dagens E136 ved bensinstasjonen på Lerstad, og det er planlagt tilkopling mot turvegsystemet ved Lerstadvatnet.

Hele strekningen vil ha et felt for gående og et felt for syklende, delt av en smal rabatt.

Kollektiv

Den nye vegen mellom Breivika og Lerstad skal bidra til å fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre vegkapasitet til buss. Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og bedre trafikksikkerhet.

Bedre kapasitet og framkommelighet på denne vegen vil også være viktig for næringstransporten i Ålesund.

Ny innfartsveg mellom Breivika og Lerstad i Ålesund. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund.

Vei:
E136
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Ålesund
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
3300
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
1,92 milliarder. (2019-kr)

E136 Breivika-Lerstad © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Vestre Olsvikveg 13, Ålesund
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Ole Kristian Birkeland

Telefon:
909 68 712
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre