Reguleringsplan Flatmark–Monge–Marstein.

Reguleringsplanforslaget består av planomtale, reguleringsføresegner, plankart, ROS-analyse, illustrasjonar og ei rekkje teikningar og fagrapportar:

E136 Flatmark-Monge-Marstein