Som grunnlag for reguleringsplanen for strekninga er det utarbeidd fagrapportar innanfor ulike tema. Dei er godkjende og er no offentleg tilgjengelege.

Det er laga ei rekke rapportar og teikningar og tittelen forklarar i stor grad kva dei omhandlar. Rapportane er gruppert i ulike fagtema.

Det vil bli publisert nokon fleire rapportar etter kvart.

Planomtalen

Hovuddokumenta til reguleringsplanen, det vil sei sjølve planomtalen, føresegner og plankart, blir lagt ut så snart Kommunal- og Moderniseringsdepartementet godkjenner at planforslaget blir lagt ut til offentleg ettersyn.