Marstrand og Møreforskning har kvalitetssikret Fellesprosjektet Arna-Stanghelle og foreslår å øke styringsrammen med om lag 3 milliarder kroner.

Rammen som konsulentfirmaet foreslår, er totalt 38,1 milliarder i 2023-kroner.

Prosjektet er fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan med 26,4 milliarder i 2021-kroner. Omregnet til 2023-kroner blir dette ca. 31 milliarder. I denne summen er ikke merverdiavgift på jernbanedelen regnet med, slik den er i tallet for styringsrammen som konsulentene har foreslått. Merverdiavgiften på jernbanedelen og kostnader til reguleringsplanarbeidet utgjør det  nesten fire milliarder kroner.

— Differansen på 3 milliarder skyldes i hovedsak at konsulentene vil sette av mer midler til usikkerhet, forklarer prosjektsjef for Fellesprosjektet, Katrine Sælensminde Erstad.

Styringsrammen er den kostnaden Statens vegvesen styrer sine prosjekt etter. Den ligger lavere enn kostnadsrammen. Hvis prosjekt blir dyrere enn kostnadsrammen  skal Stortinget vedta den nye kostnadsrammen.

Det blir nå opp til Samferdselsdepartementet å fastsette endelig styringsramme for prosjektet.