Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå er kontraktstrategien for gjennomføring av Norges største tunnelprosjekt klar. Tett dialog med markedet har vært avgjørende.

Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad ser frem til å inngå de store kontraktene (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).
Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad ser frem til å inngå de store kontraktene (Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen).

– I prosessen har vi hatt tett dialog med markedet både nasjonal og internasjonalt. Å få markedet med oss i utviklingen av kontraktstrategien har vært verdifullt. Dialogen med disse påvirket den valgte strategien, sier assisterende prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, Anne Laskemoen Herdlevær. 

Kontraktstrategien for gjennomføring av prosjektet er klar  

Nå er kontraktstrategien for gjennomføring av prosjektet klar. På vegen hit har prosjektet hatt to omfattende runder med markedsdialog, med både nasjonale- og internasjonale entreprenører og rådgiverfirma. 

Assisterende prosjektleder i Bane Nor Anne Laskemoen Herdlevær. Foto: Bane Nor
Assisterande prosjektsjef i Fellesprosjektet Anne Laskemoen Herdlevær. Foto: Bane NOR

– Når vi nå skal utarbeide konkurransegrunnlagene vil vi fortsette den gode dialogen med markedet. Vi ønsker blant annetinnspill påentrepriseform og -størrelse,samt kontraktskrav og insentiver, sier Laskemoen Herdlevær.  

Prosjektet legger til grunn en ny finansieringsmodell, der både veg- og banemidler blir kanalisert gjennom Statens vegvesen. Dette har åpnet for endringer i både fremdriftsplanene og kontraktstrategien. Med felles finansiering får prosjektet en mer hensiktsmessig bruk av midlene og mer optimal gjennomføring.   

Første rådgiverkontrakt er utlyst 

Første rådgiverkontrakt er akkurat utlyst som en BVP-anskaffelse (Best Value Procurement).Kontrakten gjelder prosjektering og konkurransegrunnlag for forberedende entrepriser. Dette omfatter alt fra arbeid med forskjæringer og fjellsikring, til opparbeiding av riggarealer og anleggstverrslag.  

Neste rådgiverkontrakt vil være sammenhengende og gjelde for alle hovedentreprisene. Denne omfatter prosjektering og konkurransegrunnlag for både utførelsesentrepriser og totalentrepriser, samt oppfølging i byggetid.  

Entreprisene 

Hovedentreprisene bærer preg av å være store, og er i stor grad felleskontrakter for veg og bane.  
Det blir også flere forberedende entrepriser somvil også treffe det regionale og lokale markedet.  

  • Første hovedentreprise som skal ut i markedet er: «K-03, Veg- og banetunnel mellom Trengereid og Vaksdal». Denne er planlagt lyst ut i første halvår 2024. Det er her lagt til grunn en totalentreprise.  
  • De øvrige tunnelentreprisene vil i utgangspunktet være utførelsesentrepriser. Disse lyses ut med cirka ni måneders mellomrom.  
  • Første dagsonekontrakt, «K-06, Stanghelle» lyses ut i slutten av 2024. «K-02, Arna» følger cirka to år etterpå. Disse kontraktene er planlagt som totalentrepriser. 

Tekniske entrepriser lyses ut i 2024 

De tekniske entreprisene i prosjektet er også store og sammenhengende kontrakter.  

  • For jernbaneteknikk er det valgt utførelsesentreprise som kontraktsform. 
  • Kontraktene til jernbanens signalanlegg vil være avrop på rammeavtaler.  

– Vi er veldig spente på tilbakemeldinger knyttet til kontrakten «K-08», som er en felles tele-, elektro- og SRO-kontrakt for både veg og bane for hele prosjektet. Dette er en gigakontrakt og vi har lagt til grunn samspill som entrepriseform og en lang varighet, sierprosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad.  

Fellesprosjektet starter en egen markedsdialog for K-08til høsten og entreprisen er tenkt lyst ut allerede i midten av 2024.  

Robust men fleksibel kontraktstrategi 

–Vi har lagt vekt på å få en kontraktstrategi som er robust, mensamtidig fleksibel i forhold tilendringer. Prosjektet har en tidshorisont på 12 år, og det kommer til å bliendringer både i markedets kapasitet, kompetanse og interesse,og i teknologisk utvikling og miljø- og klimakrav, understreker Sælensminde Erstad.  

Prosjektet er åpne for endringer slik at hver kontrakt blir tilpasset markedet og gjeldende forutsetninger til enhver tid. Det må også presiseres at prosjektet er avhengig av investeringsbeslutning og godkjenning av ny finansieringsmodell, og at dette utgjør en usikkerhet når det gjelder tidsperspektivet som er skissert. 

Kontraktstrategien kan oppsummeres slik, der kontraktene er inndelt etter geografi (horisontalt) og fag (vertikalt).
Kontraktstrategien kan oppsummeres slik, der kontraktene er inndelt etter geografi (horisontalt) og fag (vertikalt).
Aktuelt for fylke(r): Vestland