Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sju automatiske målestasjoner i elver og bekker langs veganlegget i tillegg til en rekke andre målepunkter.

tre personer ved målestasjon i bekk
Johanna Skrutvold og Roger Roseth i NIBIO sammen med ytre miljørådgiver i States vegvesen Ida Viddal Vartdal ved en av de automatiske målestasjonene i Rustanbekken. (Foto: Kjell Wold)

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Statens vegvesen går grundig til verks når de holder helsetilstanden til vassdragene tett på Sollihøgda-prosjektet under kontinuerlig oppsikt i hele anleggsperioden.

7 automatiske målestasjoner

-Vi overvåker miljøtilstanden i alle bekkene som mottar avrenning fra anlegget. Det gjøres ved automatisk måling av vannkvalitet, samt uttak av vannprøver og undersøkelser av biologien i elvene (bunndyr, begroingsalger og fisk) og i Holsfjorden (plankton). Det forteller prosjektleder for miljøovervåkingen av E16 Bjørum-Skaret, Johanna Skrutvold fra NIBIO. NIBIO gjennomfører overvåkningen på vegne av prosjektet.

- Vi i prosjektet ser også at det er positivt å ha med en tredjepart inn i miljøovervåkningen og spesielt et så faglig dyktig team som i NIBIO, sier ytre miljørådgiver i Statens vegvesen, Ida Viddal Vartdal.

to personer tar prøver i bekk
Johanna Skrutvold og Roger Roseth fra NIBIO undersøker bunnprøver i Rustanbekken i september 2022. (Foto: Kjell Wold)

SMS-varsel

-Vi har til sammen 7 automatiske målestasjoner i bekkene som måler pH(surhetsgrad), ledningsevne, vanntemperatur, vannhøyde og turbiditet (partikkelmengde). På tre av disse målestasjonene har vi også kontinuerlige målinger av nitrat. Målestasjonene sender ut en SMS til mottakere hos entreprenøren Skanska, Statens Vegvesen og NIBIO dersom en av parameterne overskrider en satt grenseverdi, forteller NIBIO-lederen.

Det tas også månedlige vannprøver som analyseres for blant annet næringsstoffer, tungmetaller, olje og PAH (Polysykliske aromatiske hydrokarboner). Vi gjennomfører også årlige undersøkelser av biologien i vassdragene. Hver vår og høst gjennomføres det bunndyrundersøkelser og hver sommer tas det prøver av begroingsalger. I august og september gjøres fiskeundersøkelser.

to kvinner tar vannprøver i bekk
Ytre miljørådgiver i Statens vegvesen på E16-prosjektet Ida Viddal Vartdal assisterer Johanna Skrutvold i NIBIO med ulike vannprøver i Rustanbekken. (Foto: Kjell Wold)

Fem nøkkelområder

Rustanbekken: Tre automatiske målestasjoner (hvor en er utstyrt med nitratsensor, satt ut i høst), månedlige vannprøver ved tre stasjoner, bunndyrprøver (vår og høst) og begroingsalger (sommer) ved to stasjoner, fiskeundersøkelser ved en stasjon.

Isielva: Automatiske målestasjoner (2 stykker), månedlige vannprøver, bunndyrprøver, begroingsalger og fisk.

Nordlandsbekken: Automatisk målestasjon med nitratmålinger, månedlige vannprøver ved 1-2 punkter, bunndyr og begroingsalger ved en stasjon. Ved renseanlegget i Nordlandsdalen har vi også tre automatiske målestasjoner samt at vi tar ut ukentlige vannprøver.  Her forskes det også på nitrogenrensing. (Se tidligere artikkel): Norges første fullskala renseanlegg for nitrogenavrenning fra sprengstein | Statens vegvesen

Damtjernbekken: Automatisk målestasjon med nitratmålinger, månedlige vannprøver ved 1-2 punkter, bunndyr, begroingsalger og fisk.

Holsfjorden: Månedlige vannprøver i perioden mai-oktober ved to stasjoner: en utenfor Nordlandsbekken og en innerst i Holsfjorden ved Toverud, prøver av planteplankton og dyreplankton ved to stasjoner.

-Her ser vi på artssammensetning og tetthet for å klassifisere økologisk tilstand, forteller Johanna Skrutvold.

automatisk målestasjon for vannkvalitet langs bekk nær veg
Dette er en av tre automatiske målestasjoner i Rustandbekken og sju totalt i fire bekker langs Sollihøgda-prosjektet i Bærum og Hole. (Foto: Kjell Wold)

Ikke vesentlig biologisk påvirkning

Den mest synlige påvirkningen i bekkene er økt partikkeltransport som følger episoder med nedbør eller arbeider rett ved bekkene. -Vi ser også at bekkene mottar større mengder nitrogenforbindelser enn det de har gjort tidligere, spesielt Damtjernbekken. Dette gir en midlertidig forverring av tilstanden frem til avrenningen fra fyllingene avtarmen så langt ser det ikke ut til at biologien i vassdragene er vesentlig påvirket av dette. Den økologiske tilstanden basert på de biologiske undersøkelsene viser foreløpig ingen endring i økologisk tilstand, så her er det nitrogenkonsentrasjonene som trekker tilstanden ned. Vi ser at fisken i Rustanbekken klarer seg fint og har hatt en stabil rekruttering gjennom de snart to årene med anleggsaktivitet. Vi ser ogsåen liten økning i fiskebestanden i Isielva i år sammenlignet med tidligere år.

Lave konsentrasjoner av tungmetaller

Konsentrasjonene av tungmetaller har stort sett vært lave selv med konsentrasjoner som tilsvarer tilstandsklasse I og II (svært god eller god tilstand). Vi har en prøve i Damtjernbekken med forhøyet konsentrasjon av krom og seksverdig krom Vi har påvist PAH og olje i en prøve fra Holsfjorden og i en prøve i Rustanbekken (i 2022).

For mer info om vannovervåkingen:  2021 og forundersøkelsene.

to personer med vannmåler i bekk
NIBIO-forskerne med sensoren som kartlegger vanntilstanden i bekken døgnet rundt - året rundt. (Foto: Kjell Wold)

Fakta automatisk vannovervåking (NIBIO):

De automatiske målestasjonene består av en såkalt multiparametersonde og en logger. NIBIO bruker utstyr fra en tysk leverandør. Multiparametersondene kan utstyres med ulike typer av sonder avhengig av hva som skal måles. Normalt er sonder for turbiditet (partikler), pH(surhetsgrad), ledningsevne, vannhøyde og vanntemperatur, men ofte også oksygen (optisk sensor) og redoks.( kjemisk reaksjon der et stoff blir redusert).

Optisk nitrat er en relativt ny måling som de har 2-3 års erfaring med og som funker bra. Måler med intervaller som vi ønsker, ofte hvert 15. eller 30. minutt, og overfører data til nettbasert database med presentasjon av data når vi ønsker, normalt 1 til 6 ganger i døgnet. Dersom grenseverdier overskrides, sender loggeren ut SMS-varsler i sanntid til de som er ansvarlig for oppfølging av vannmiljø hos entreprenør, byggherre og NIBIO.

Aktuelt for fylke(r): Viken